Hanno Brand

Titels Prof. dr.
Initials A.J.
Main position Directeur-bestuurder Fryske Akademy / bijzonder hoogleraar RUG
Chair Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800)
Employed by Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
tel.  058 234 3040
hbrand@fryske-akademy.nl
Research/publications