Jan Vandenbroucke

Titels Prof. dr.
Initials J.P.
Main position Emeritus hoogleraar UL/hoofd afd. Klinische Epidemiologie AZL
Disciplines Microbiology
  Medicine
  Infections, parasitology, virology
Chair Klinische epidemiologie
Division Science Division
Section Medicine Section
Membership Member
Since 1996
Employed by Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Klinische Epidemiologie, C9-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden
tel.  071 5265 230
j.p.vandenbroucke@lumc.nl
Research/publications