Huib Mansvelder

Titels Prof. dr.
Initials H.D.
Main position Hoogleraar VU
Disciplines Biophysics, clinical physics
  Neurology
  Biology
Chair Neurofysiologie
Employed by Vrije Universiteit Amsterdam
CNCR
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7097
h.d.mansvelder@vu.nl
Personal website
Research/publications