Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

KNAW, KNMG, GR, CBO, NHG, OMS

2012 | 20 pagina's | gratis

De KNAW vraagt de leden van de door haar Dagelijks Bestuur ingestelde adviescommissies, die een schriftelijk advies moeten uitbrengen, om een Belangenverklaring te tekenen. Zij beoogt daarmee de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen en alle schijn van belangenverstrengeling te vermijden. In de Preambule worden verschillende vormen van belangenverstrengeling en het KNAW-beleid daaromtrent uiteengezet.

Nederlandse versie van de code

Gedragscode Belangenverstrengeling (pdf)

English version of the code

Code of conduct relating to conflicts of interest (pdf)

De code is in januari 2012 opgesteld door:

  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
  • Gezondheidsraad (GR)
  • Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Orde van Medisch Specialisten (OMS)

NB. Voor de commissies die belast zijn met de toekenning van prijzen en subsidies geldt een andere gedragscode:

Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies