Martin Dijst

Titels Prof. dr.
Initials M.J.
Main position Hoogleraar UU
Disciplines Social geography
Chair Spatial mobility and urban development
Employed by Universiteit Utrecht
Willem C. van Unnikgebouw
Heidelberglaan 2, kamer 631
3584 CS Utrecht
tel.  030 253 4442
m.j.dijst@uu.nl
Personal website
Research/publications