Antoine Buyse

Titels Prof. dr.
Initials A.C.
Main position Hoogleraar UU
Chair Mensenrechten
Employed by Universiteit Utrecht, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten
Faculteit REBO
Drift 15
3512 BR Utrecht
tel.  030 253 8510
a.c.buyse@uu.nl
Personal website
Research/publications