Arianna Betti

Titels Prof. dr.
Initials A.
Main position Universitair docent UvA
Chair Logica, metafysica en hun geschiedenis
Employed by Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Turfmarkt 141
1012 GC Amsterdam
tel.  020 525 4543
a.betti@uva.nl
Research/publications