Samenvattingen Wanneer weten we genoeg? Omgaan met onzekerheid in zeespiegelstijging

Wat weten we over zeespiegelstijging, wat is er nog onzeker en hoe nemen we ondanks die onzekerheid beslissingen? Deze vragen staan centraal in het symposium 'Wat weten we genoeg? Omgaan met onzekerheid in zeespiegelstijging'. Op deze pagina treft u de samenvattingen van de lezingen.

Blok 1: Fysische processen

Aimée Slangen, senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) – Waar komt het water vandaan? Zeespiegelstijging wereldwijd en langs de Nederlandse kust

Samenvatting

In augustus werd het 'IPCC 6th assessment report’ gepubliceerd, met daarin een overzicht van de huidige stand in de klimaatwetenschap. In deze lezing zal ik ingaan op de hoofdbevindingen van het rapport, met specifieke aandacht voor de waargenomen en verwachte veranderingen in zeespiegelstijging. Welke processen zijn er verantwoordelijk voor zeespiegelstijging, hoe gaan deze veranderen in de toekomst, en wat is de invloed van menselijk handelen? En hoe verandert de zeespiegel aan de Nederlandse kust?

Tijn Berends, postdoc onderzoeker bij het IMAU, Universiteit Utrecht – Smeltend ijs: de grote onbekende

Samenvatting

Na 2100 leveren smeltende ijskappen zowel de grootste als de meest onzekere bijdrage aan zeespiegelstijging. Op basis van de kennis die we nu hebben is niet uit te sluiten dat de Antarctische ijskap als gevolg van een opwarmende oceaan zeer snel terug kan trekken. Deze presentatie geeft een overzicht van de fysische processen die een rol spelen bij het smelten van de ijskapen en bijbehoren onzekerheden in de modellen die worden gebruikt voor toekomstige projecties. 

Tim Hermans, promovendus bij het NIOZ – De onzekerheid in mondiale en regionale zeespiegelprojecties

Samenvatting

Projecties van zeespiegelstijging worden gebaseerd op verschillende methodes, modellen en toekomstscenario’s. Afhankelijk van gemaakte keuzes kunnen de resulterende projecties sterk verschillen. Aan de hand van een aantal voorbeelden bespreek ik in deze presentatie waar zulke onzekerheden vandaan komen en hoe ze mogelijk kunnen worden verkleind.

Blok 2: Impact en adaptatie 

Annemiek Roeling, beleidscoördinator bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Samenvatting volgt nog.

13.40 uur: Jaap Kwadijk, senior specialist bij Deltares en hoogleraar watermanagement en klimaat bij de Universiteit van Twente – Denken in oplossingen - Hoe houden we onze voeten droog?

Samenvatting

Er zijn verschillende adaptatiestrategieën mogelijk om het Nederlandse waterbeheer aan te passen aan een hogere zeespiegel. Deze presentatie laat een verkenning zien van de verschillende opties en welke strategische keuzes op korte termijn nodig kunnen zijn om op lange termijn opties open te houden.

14.00 uur: Renske de Winter, senior onderzoeker bij Deltares – Grenzen en kansen voor de Nederlandse kust om zich aan te passen aan zeespiegelstijging

Samenvatting

Een groot deel van Nederland wordt beschermd door duinen. Deze worden op sterkte gehouden door middel van zandsuppleties. Onder zeespiegelstijging is het de verwachting dat de suppletievolumes toenemen. Deze presentatie zal uiteenzetten welke alternatieve strategieën er overwogen kunnen worden voor het behoud van een veilige kust die ook functies zoals natuur en recreatie huisvest. Hierbij zal ook ingegaan worden op de natuurlijke dynamiek van de kustlijn, sommige strategieën zijn het meest effectief als ze tijdig worden ingezet.

Blok 3: Communicatie en beleid

Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit – Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom zeespiegelstijging

Samenvatting

Welke strategieën zijn effectief in de communicatie rondom zeespiegelstijging? Verbanden tussen het verleden en heden kunnen ons wellicht op weg helpen. Het is namelijk niet ondenkbaar dat Nederlanders opnieuw delen van het land zullen moeten opgeven. Zo wijst de Sint-Elisabethsvloed, 600 jaar na dato, op de gevaren van politieke nalatigheid in tijden van klimaatverandering.

Jan Kwakkel, hoogleraar besluitvorming onder diepe onzekerheid aan de Technische Universiteit Delft – Beslissingen onder diepe onzekerheid: lessen uit andere vakgebieden

Samenvatting

Hoe kom je tot een beslissing wanneer je niet goed weet wat de gevolgen ervan zijn, en wanneer deze merkbaar worden? Onzekerheden in toekomstprojecties maken het moeilijk om met zeespiegelstijging om te gaan. Deze presentatie geeft inzicht in het maken van beslissingen onder diepe onzekerheid. Het gaat in op wat diepe onzekerheid inhoudt en hoe verschillende vakgebieden daarmee om gaan. Ook wordt gekeken naar lessen die we kunnen leren van andere vakgebieden.