Persbericht NIOD-KNAW

Kabinet geeft NIOD opdracht voor verkenning van nieuwe bronnen over Srebrenica

16 december 2015

Op verzoek van het kabinet zal het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies een verkenning uitvoeren van bronnen en wetenschappelijke literatuur die beschikbaar zijn gekomen sinds de publicatie in 2002 van het NIOD-rapport over de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de val van Srebrenica in 1995.

Tevens zal het NIOD in kaart brengen welke nieuwe bronnen van buitenlandse overheden en internationale organisaties beschikbaar kunnen worden gemaakt. De verkenning zal zich richten op de volgende twee onderwerpen die in de publiciteit veel aandacht hebben getrokken:

  • Internationale politieke besluitvorming over het verlenen van luchtsteun (air strikes dan wel close air support) aan UNPROFOR, waaronder Dutchbat, voorafgaand en tijdens de val van de enclave Srebrenica, en in het bijzonder mogelijke afspraken hierover van eind mei 1995 tussen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
  • Voorkennis bij westerse inlichtingendiensten over de Bosnisch-Servische aanval op de safe area Srebrenica, en over het exacte doel van deze aanval.

Op grond van deze verkenning zal het NIOD in een rapportage vervolgscenario’s schetsen. Het kabinet zal naar aanleiding van deze rapportage hieromtrent een besluit nemen.

Het streven van het NIOD is de rapportage van de verkenning te voltooien in september 2016. Over de onderzoeksopdracht hebben de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken met het NIOD op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Enkele details moeten nog worden uitgewerkt.

De opdracht aan het NIOD komt voort uit een verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van publiciteit afgelopen zomer over de val van de enclave Srebrenica.

De brief wordt gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.