'Kabinetsbrede investeringsagenda nodig voor internationalisering'

21 december 2010

(Gezamenlijke reactie van VSNU, TNO, PNN, NWO, LSVb, KNAW, ISO en HBO-raad op de Internationaliseringsagenda - 'Het Grenzeloze Goed') De VSNU, TNO, PNN, NWO, LSVb, KNAW, ISO en HBO-raad steunen minister Plasterks internationaliseringsagenda 'Het Grenzeloze Goed'. De geschetste analyse en doelen worden breed door het hoger onderwijs en onderzoeksveld gedeeld.

De financiële paragraaf van de agenda steekt echter schril af tegen de ambities van de minister. Bovendien gaat het internationaliseringsbeleid vele ministeries aan en is voor een echte internationaliseringsslag een kabinetsbrede aanpak nodig.

Steun voor het internationaliseringsbeleid

De noodzaak van internationalisering wordt overal in het hoger onderwijs en onderzoek gevoeld. De economie en samenleving vragen om veel internationaler opgeleide mensen, de internationale concurrentie binnen de wetenschap is hevig en het speelveld van het hoger onderwijs en onderzoek wordt steeds internationaler. Dit vraagt om overheidsbeleid dat de instellingen ruimte biedt en studenten ondersteunt om zich internationaal te ontwikkelen.

De maatregelen die minister Plasterk voorstelt, passen daarin. Zo worden er meer beurzen verstrekt om buitenlandse staf en studenten aan te trekken en biedt het International Mind Fund mogelijkheden om studenten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in Nederland te laten studeren. Ook is het veld blij met de ondersteuning van internationale stages voor studenten. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die een bijdrage leveren aan de internationalisering van het hoger onderwijs. Helaas gaat het slechts om een bescheiden bijdrage: de extra investering van 19 miljoen euro verspreid over vijf jaar is uiteraard van harte welkom, maar bij lange na niet voldoende.

Grotere investeringen en een kabinetsbrede aanpak

Een echte omslag naar een internationale cultuur en een stevige internationale concurrentiepositie, vragen om een veel omvangrijkere benadering en hogere investering. Dit vraagt om een kabinetsbrede aanpak, waarin de agenda's van verschillende ministeries samenkomen. Zaken buiten het OCW-domein blijven teveel buiten beschouwing. Het gaat bij internationalisering ook om de huisvesting van internationale studenten en onderzoekers (VROM), om leges en migratieregelingen (Justitie), de profilering van de Nederlandse kenniseconomie in het buitenland (EZ), ontwikkelingssamenwerking (Buza) en om zaken als een Europees pensioenfonds voor onderzoekers (SZW). Samenwerking tussen ministeries kan hier een grote winst opleveren. Het hoger onderwijs en wetenschapsveld doen dan ook een oproep aan het kabinet de krachten te bundelen, en zo te zorgen voor een steviger internationale concurrentiepositie van de Nederlandse kennissamenleving.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VSNU, Aly Oldersma, hoofd Communicatie & Public Affairs: 06 - 14 72 47 03
TNO: Maarten van As, Public Affairs Corporate Communication: 06 - 22 69 20 40
PNN: Gertjan Tommel, voorzitter: 06 - 52 54 5324
NWO: Dominique de Vet, hoofd Communicatie: 070 - 344 05 45
LSVb: Lisa Westerveld, voorzitter: 06 - 34 18 54 00
KNAW: Hugo van Bergen, hoofd communicatie: 06 - 21 59 99 39
ISO: Judith Boschma - vicevoorzitter: 06 - 43 79 49 87
HBO-raad: Jeroen van Wijngaarden, hoofd Communicatie HBO-raad: 06 - 13 94 29 93

Grenzeloos Goed, Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs-, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

Kamerstuk d.d.10 november 2008

Bijlage a: Internationaliseringsagenda