KNAW-oordeel PBL-klimaatrapport

7 juli 2010

Op verzoek van minister Huizinga heeft de KNAW toegezien op de op 5 juli verschenen analyse van de IPCC-rapportage door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een KNAW-commissie van toezicht heeft gaande het proces bekeken of de analyse is uitgevoerd volgens de criteria die in de wetenschap gebruikelijk zijn: transparant, systematisch en inhoudelijk zorgvuldig.

Conclusie is dat het rapport voldoet aan deze criteria. De Akademie is tevreden over de transparantie van het proces voor alle betrokkenen, ook al was het geen openbaar proces. De door het PBL ontwikkelde systematische aanpak geeft een goed inzicht in het soort fouten die zijn gemaakt, en biedt aanknopingspunten voor verbetering van de IPCC-assessments in de toekomst . Het hele proces was, naar het oordeel van de KNAW, zorgvuldig: er was sprake van hoor- en wederhoor (ook met een breed publiek), en alle relevante informatie is gebruikt.

De Commissie van Toezicht bestond uit prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de WUR (voorzitter), prof. dr. Peter Nijkamp, universiteitshoogleraar aan de VU, prof. dr. ir. Johan Bouma, emeritus hoogleraar bodemkunde aan de WUR, prof. dr. Ronald Griessen, hoogleraar experimentele vaste stof-fysica aan de VU, prof. dr. H. Hooghiemstra, hoogleraar paleo-ecologie en landschapsecolie, UVA.

De beoordeling van het PBL-rapport door de KNAW vindt u op de KNAW-website (pdf).