Knelpunten in onderwijs en wetenschap vragen om duurzaam hoge ambitie

26 maart 2009

Gisteren presenteerde het kabinet zijn verklaring over het sociaal akkoord en de maatregelen om sterker uit de huidige economische crisis te komen. De KNAW, NWO en de VSNU zijn blij dat de trefwoorden onderwijs, innovatie en kennis in het investeringspakket voorkomen, maar zijn tegelijkertijd bezorgd over het gebrek aan ambitie.

Reactie KNAW, NWO en VSNU op kabinetsplannen crisis

De focus op het OESO-gemiddelde voor onderwijs, kennis en innovatie doet vermoeden dat het kabinet de ambitie heeft laten varen om Nederland terug te brengen in de kopgroep van kenniseconomieën. Wij vinden dat het kabinet onverkort moet vasthouden aan de eerder afgesproken streefwaarden van het Lissabon-akkoord en aan de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform

Verheugd zijn we over het plan om de komende twee jaar 280 miljoen euro vrij te maken voor de tijdelijke opvang van kenniswerkers. Al eerder gaven we aan dat wij als kennisinstellingen hier graag aan willen bijdragen door tijdelijk onderdak te bieden. Ook zijn we positief over de voorgenomen investeringen in duurzame technologie en windenergie. Investeringen in de harde infrastructuur en in bescherming tegen het water kunnen bijdragen aan versterking van de kennisinfrastructuur, mits een substantieel deel van deze investeringen wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en de investeringen zijn gebaseerd op een goed onderbouwde strategie. KNAW, NWO en VSNU vragen het kabinet bij de uitvoering van de plannen in te zetten op het reserveren van een dergelijke component voor wetenschappelijk onderzoek.

De huidige knelpunten in onderzoek en onderwijs vragen om een duurzame hoge ambitie. Investeringen zijn nodig voor onderzoek én voor onderwijs. Samen investeren in kennis maakt dat Nederland sterker uit deze crisis kan komen. KNAW, NWO en VSNU zijn uiteraard van harte bereid een actieve rol te spelen bij de realisatie van alle ambities op het gebied van onderwijs en wetenschap en treden hierover graag met het kabinet in overleg.

Voor meer informatie

KNAW
Hugo van Bergen
Telefoon 06 21599939

NWO
Dominique de Vet
Telefoon 06 22081268

VSNU
Aly Oldersma
Telefoon 06 14724703