Nederland kan voortrekker blijven in onderzoek naar de aarde

20 mei 2011

Klimaat en water, natuurrampen, energie, en schaarste (aan delfstoffen, ruimte en biologische rijkdommen): dat zijn de thema's die de komende tijd vragen om een integrale aanpak van de Nederlandse aardwetenschappers. De KNAW pleit in een recent verschenen rapport voor een versterking van de nationale kennisinfrastructuur voor de aardwetenschappen.

Onmisbare bestaansbronnen als water, energie, grondstoffen en voedsel zijn onderwerpen van onderzoek voor de aardwetenschappen, maar natuurrampen als aardbevingen, orkanen, tsunami's en vulkaanuitbarstingen die onze samenleving bedreigen zijn dat ook. Van de aardwetenschappen verwachten we dat ze het nodige inzicht verschaffen in het 'systeem aarde' en met duurzame oplossingen komen voor huidige en toekomstige maatschappelijke vragen die met ons voortbestaan op onze planeet te maken hebben.

Nederlandse Aardwetenschappen staan internationaal zeer hoog aangeschreven. Dankzij samenwerking met overheden en bedrijfsleven en publiekprivate partnerships, leiden de verworven kennis en inzichten ook tot de nodige nieuwe producten en diensten. Deze goede positie moet worden behouden en waar mogelijk verbeterd. Hoe dat het best georganiseerd kan worden staat in het pas verschenen KNAW-rapport Agenda 2020 – visie op het aardwetenschappelijke wetenschapsveld.

De KNAW beschrijft in haar rapport vier centrale thema's voor het aardwetenschappelijk onderzoek in Nederland die onderling samenhangen en vragen om een integrale aanpak:

  • schaarste aan delfstoffen, ruimte en biologische rijkdommen
  • (duurzame) energievoorziening
  • klimaat en water
  • risico's van natuurrampen

Aan diverse partijen worden aanbevelingen gedaan op het terrein van onderwijs, onderzoek en infrastructuur. Daarvoor is ook financiële versterking nodig.  De KNAW vraagt het ministerie van OCW om op basis van dit rapport een werkgroep met de diverse stakeholders in te stellen die een uitvoeringsplan moet uitwerken.

Het rapport Agenda 2020 – visie op het aardwetenschappelijke wetenschapsveld  is opgesteld door vertegenwoordigers van alle sectoren van het Nederlands aardwetenschappelijk onderzoek.