Nederlands Instituut voor Ecologie is 'very good to excellent'

15 december 2010

De kwaliteit van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) is zeer goed tot excellent. Dit is het oordeel van een internationale commissie van zes 'peers' - topwetenschappers uit het eigen vakgebied - over het ecologische onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het evaluatierapport is nu samen met het commentaar van het NIOO- en het KNAW-bestuur openbaar gemaakt.

Niet alleen over het instituut als geheel, maar ook over de afzonderlijke centra en onderzoeksgroepen van het NIOO is het oordeel van de commissie lovend. De commissie baseert zich daarbij onder meer op onafhankelijke bibliometrische analyses. Twee onderzoeksgroepen halen de maximale score van 'excellent'. De groep Populatiebiologie van Dieren staat onder andere bekend om het onderzoek aan de effecten van klimaatsverandering op voedselketens van vogels (koolmezen & bonte vliegenvangers), rupsen en bomen. De andere excellente groep, Multitrofe Interacties, richt zich onder meer op de interacties tussen planten, plantenetende belagers en hun vijanden van boven en onder de grond. Als 'close to excellent' worden Voedselweb Onderzoek over voedselrelaties in het zoete water en Terrestrische Microbiële Ecologie over interacties tussen micro-organismen in de bodem aangemerkt. En al het kust- en zeeonderzoek van het NIOO staat te boek als 'very good to excellent', dat wil zeggen dat het onderzoek internationaal gezien tot de top behoort.

Het evaluatierapport benadrukt het belang van langetermijnonderzoek. Het NIOO beschikt bijvoorbeeld over databestanden met soorten bodemdieren in de Zeeuwse zeebodem en legdata van nestkastbewonende broedvogels, die tot wel meer dan vijftig jaar teruggaan. Zo kunnen ontwikkelingen door onder andere klimaatsverandering gevolgd en begrepen worden. Op universiteiten is er meestal geen plaats voor zulk onderzoek. De commissie stelt verder onder de indruk te zijn van de infrastructuur op de drie onderzoekscentra van het NIOO. De faciliteiten bieden mogelijkheden voor analytische chemie, remote sensing, experimenten in tuin, kas of klimaatkamer en genomics en andere moleculaire technieken. Zo gebruiken de onderzoekers van micro-organismen volop moleculair-biologische technieken voor het bestuderen van de diversiteit en het functioneren van de kleine levensgemeenschappen.
De evaluatiecommissie vraagt wel aandacht voor het evenwicht tussen onderzoek - waarop bij instituten van de Akademie het accent hoort te liggen - en onderwijs bij het instituut.

Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor fundamentele en strategische ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gesticht in 1992 en bestaat uit drie centra. Het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie in Yerseke (Zeeland) bestudeert het leven in de zee en in estuaria. Op het Centrum voor Limnologie in Nieuwersluis (Utrecht) richten de onderzoekers zich op het leven in en rond het zoete water, met bijzondere aandacht voor wetlands. Het Centrum voor Terrestrische Ecologie in Heteren (Gelderland) kijkt naar de natuur op het land, van vogels en sluipwespen tot het DNA van bacteriën. Het NIOO is met ongeveer 250 medewerkers het grootste onderzoeksinstituut van de KNAW. Het NIOO ziet het als haar opdracht hoogwaardige ecologische kennis te leveren die de maatschappij kan helpen haar problemen op het gebied van natuur en milieu op te lossen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: neem contact op met ir. Froukje Rienks, wetenschapsvoorlichter, NIOO-KNAW Nieuwersluis, telefoon 0294-239303 / 06 1048 7481.