Noordzee-akkoord

12 februari 2020

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is een forse groei van het aantal windmolens op de Nederlandse Noordzee voorzien in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor andere functies van de Noordzee zoals visserij, natuur en scheepvaart. Op 10 februari 2020 werd bekend dat het Noordzeeoverleg overeenstemming heeft bereikt over een Onderhandelaarsakkoord.

Tegenstrijdige belangen

Een mooi resultaat voor de partijen in het Noordzeeoverleg. Onder leiding van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), met Jacques Wallage als voorzitter zijn rijksoverheid, energiesector, visserij, natuurorganisaties en brancheorganisatie van zeehavens, op één lijn gekomen. Partijen met vaak tegenstrijdige belangen. De KNAW heeft niet deelgenomen aan de onderhandelingen maar stond de deelnemers bij als onafhankelijk wetenschappelijke klankbord.

KNAW-klankbordcommissie Noordzee

Met de klankbordcommissie Noordzee heeft de KNAW een nieuwe adviesvorm toegepast. Een vorm voor een kort en snel advies over een actueel thema. Een werkwijze waar zowel de KNAW als het Noordzeeoverleg tevreden op terugkijken. In de aanloop van het Noordzeeoverleg bleek al snel dat iedereen zijn eigen waarheid had. Wallage had behoefte aan een adviesgroep die de brug naar de wetenschap kon zijn. Op zijn verzoek heeft de  KNAW een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep kon gevraagd en ongevraagd  aangeven welke inzichten breed gedeeld worden binnen de wetenschap, waarover nog onzekerheid is, waar de wetenschappelijke inzichten uiteenlopen en welke kennis ontbreekt.

Bijdrage aan het maatschappelijk debat

De KNAW vindt het belangrijk dat dit soort grootschalige overleggen over toekomstscenario’s worden gevoed door de wetenschap. Door alternatieve vormen van advisering te ontwerpen en verder te ontwikkelen wil de KNAW slagvaardiger kunnen reageren op het maatschappelijk debat. Het klankbordmodel kan goed werken om snel en actueel advies te geven met potentieel meer maatschappelijke impact dan een regulier, langlopend KNAW-advies. Wel zal van geval tot geval een afweging gemaakt moeten worden of het klankbordmodel geschikt is. Per onderwerp is maatwerk nodig voor wat betreft werkwijze en samenstelling van de commissie.

Download

De complete tekst van het Onderhandelaarsakkoord is vanaf 11 februari 2020 te downloaden van de website van het OFL.