Persbericht Fryske Akademy

Onderzoek naar ‘Brede Welvaart’ in het Friese Veenweidegebied

22 januari 2021

De Fryske Akademy (FA) en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) gaan samen de langetermijnontwikkeling van het Friese Veenweidegebied onderzoeken. Daarmee willen zij de maatschappelijke discussie over het gebied voeden. De partijen sluiten aan bij een project van het Inspiratieteam Toekomst Friese Veenweide (ITV) en het Nationaal Park Alde Feanen.

Het Veenweidegebied staat voor grote uitdagingen. Bodemdaling en oxidatie als gevolg van ontwatering zijn daarvan het meest urgent en leidend in de maatschappelijke discussie tussen bewoners, agrariërs, bestuurders en betrokkenen. Anders dan soms gedacht, zijn deze processen al eeuwen aan de gang en hebben ze vele generaties Friezen voor soortgelijke problemen geplaatst. Uitdagingen waarvoor men steeds opnieuw oplossingen vond en toepaste. 

Veranderende perceptie

Zowel de problemen als de oplossingen door de tijd heen staan centraal in het onderzoek. Het begrip ‘Brede Welvaart’ wordt als kader gekozen. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de veranderende perceptie van de kwaliteit van het leven door de eeuwen heen.

Waar het Veenweidelandschap voor de bewoners in het verleden in hoofdzaak diende om er een karig materieel bestaan op te baseren,  heeft het er in de twintigste eeuw voor een breder publiek een ecologische en recreatieve functie bij gekregen. De economische functie is zo langzamerhand minder dominant geworden.

Van het verleden naar het heden

De Fryske Akademy wil de geschiedenis van het Veenweidegebied en zijn bewoners over een periode van drie eeuwen bestuderen. Daarbij worden de materiële aspecten belicht zoals economie, technologie en waterbeheer – maar ook niet-materiële thema’s als politiek, maatschappij en welzijn. Promovendus Mark Raat zal hier de komende vier jaar mee aan de slag onder leiding van Marijn Molema (FSP) en Hans Mol (FA). 

Het Fries Sociaal Planbureau gaat in op de actuele situatie, daarin gesteund door de historische studie van de Fryske Akademy. Het historische en het actuele perspectief worden verbonden in presentaties voor het Inspiratieteam Toekomst Friese Veenweide. Deze presentaties helpen betrokkenen om op een integrale manier verder na te denken over de toekomst van de regio. 

De Fryske Akademy

De Fryske Akademy is een onderzoeksinstituut van de KNAW dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De Fryske Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties, verricht beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en –collecties. Hiermee brengt zij de Friese casus over het regionale, landelijke en internationale voetlicht.