Onderzoeksinstituut NIDI gaat door – demografisch toponderzoek behouden voor Nederland

12 maart 2014

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) kan zijn onderzoek op het huidige niveau voortzetten. In mei vorig jaar kondigde het ministerie van OCW aan zijn subsidie voor het demografisch onderzoek stop te zetten. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben besloten de financiering van dit belangrijke kennisinstituut op zich te nemen.

Op woensdag 19 maart wordt de overeenkomst tussen NIDI, KNAW en RUG ondertekend in Den Haag.

Dankzij structurele financiële steun van de KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen blijft het hoogwaardige interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken voor Nederland behouden. Daarmee wordt recht gedaan aan het belang van demografisch onderzoek, zoals naar de gevolgen van de vergrijzing. Nadat het ministerie van OCW had bekendgemaakt de subsidie voor het NIDI te stoppen, stelde het bestuur van de KNAW een commissie van onafhankelijke deskundigen in die de wetenschappelijke waarde van het NIDI en het belang van zijn onafhankelijke positie moest beoordelen. Tezelfdertijd voerde het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen een verkenning uit naar het draagvlak binnen de universiteit voor het aanhalen van de banden met het NIDI.

Het evaluatieonderzoek

In oktober 2013 concludeerde de commissie ‘Kwaliteit, rol en belang van het NIDI’ onder voorzitterschap van emeritus-hoogleraar Anneke van Doorne-Huiskes in haar rapport dat de wetenschappelijke kwaliteit van het NIDI zeer goed tot excellent is. Het instituut neemt een centrale, agendabepalende positie in binnen het nationale en internationale wetenschappelijke demografisch onderzoek, aldus de commissie.

De verkenning

De conclusie van de verkenning door het Groningse universiteitsbestuur was dat de raakvlakken tussen de activiteiten van het NIDI en het eigen onderzoek en onderwijs talrijk zijn. Binnen de universiteit bleek een breed draagvlak voor intensievere samenwerking met het NIDI, met name rond de thema’s ‘sustainable society’ en ‘healthy ageing’.

Toekomst NIDI

De KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen zullen jaarlijks elk circa 1 miljoen euro bijdragen aan de basissubsidie van het NIDI. Uiteraard blijft het NIDI daarnaast een substantieel deel van zijn budget verwerven in competitie, vooral uit Europese middelen. Het NIDI blijft in Den Haag gevestigd.