Oproep voor ideeën voor toekomstige grootschalige onderzoeksfaciliteiten

26 januari 2015

De KNAW roept wetenschappers op om een bijdrage te leveren aan de KNAW‐agenda Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Over welke faciliteiten zou de Nederlandse wetenschap volgens u vanaf 2025 moeten beschikken om wetenschappelijke grenzen te kunnen blijven verleggen?

KNAW‐agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Begin 2016 zal de KNAW haar agenda Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten uitbrengen met daarin een selectie van grote onderzoeksfaciliteiten die in de iets verdere toekomst ‐ rond of na 2025 ‐ wenselijk zijn voor vernieuwend wetenschappelijk werk aan de grenzen van onze kennis én daarmee bijdragen aan de internationale positionering van sterke Nederlandse onderzoeksgroepen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om ideeën voor faciliteiten die nog in het beginstadium zijn van ontwikkeling of ideevorming, niet om faciliteiten die al op korte termijn op de nationale of Europese roadmap zouden kunnen komen. Wat grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn, verschilt uiteraard per vakgebied. Het kan gaan om grote telescopen of meetinstrumenten, maar evengoed om faciliteiten voor ontsluiting van archieven en collecties. We hebben het in ieder geval over faciliteiten die zodanig kostbaar of complex zijn dat geen enkele universiteit deze alleen kan realiseren en samenwerking op nationaal, Europees of zelfs mondiaal niveau noodzakelijk is.

Waarom een KNAW‐agenda

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn belangrijk voor wetenschappelijke vooruitgang en versterking van vakgebieden. Gezien de benodigde investeringen is een langetermijnvisie noodzakelijk, met duidelijke keuzes en een zorgvuldige planning. De KNAW wil de gedachtenvorming rond dit onderwerp stimuleren door wetenschappers in Nederland te inspireren plannen te maken voor de bouw en exploitatie van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Hiermee hoopt de Akademie te bereiken dat Nederlandse wetenschappers wensen en ambities formuleren over de gedroomde grootschalige onderzoeksfaciliteiten van de toekomst. Om te voorkomen dat die dromen luchtkastelen worden, is in beperkte mate budget beschikbaar om komende zomer een aantal voorstellen verder uit te werken en te onderzoeken op eerste technische haalbaarheid.

Wat vragen we van u?

Graag horen we van u welke grote onderzoeksfaciliteit u nodig denkt te hebben om in 2025 grensverleggend onderzoek mogelijk te maken en daarmee bij te dragen aan de internationale positionering van Nederlandse onderzoeksgroepen.

Graag ontvangen we een beschrijving van uw ‘gedroomde’ grootschalige onderzoeksfaciliteit (max 2 A‐4) uiterlijk 9 april 2015 per mail aan arie.korbijn@knaw.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het voor uw discipline meest relevante lid van de commissie of met secretaris van de adviescommissie, Arie Korbijn, telefoon 020 551 0734, e-mail arie.korbijn@knaw.nl.