Prof. Pavel Kabat benoemd tot voorzitter Waddenacademie

1 februari 2011

Prof. dr. Pavel Kabat, hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaatstudies aan de Wageningen Universiteit, is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot eerste voorzitter van de Waddenacademie, die naar verwachting in de zomer van 2008 officieel van start zal gaan.

De Waddenacademie is een KNAW-instituut in oprichting dat een coördinerende en agendabepalende rol wil spelen op alle voor het Waddengebied belangrijke onderzoeksterreinen, zoals ecologie, ruimtelijke inrichting, (regionale) economie, klimaatverandering en cultuurhistorie. Het instituut zal nauw samenwerken met wetenschappelijke, maatschappelijke en overheidsorganisaties, zowel nationaal als internationaal.

Naast de voorzitter zal de Waddenacademie bestaan uit vier deeltijdhoogleraren uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden. Zij worden ondersteund door een klein bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden. De werving van de overige leden en personeel start op korte termijn.

Voor de oprichting van de Waddenacademie is subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds, dat door het Rijk is ingesteld voor onder meer "de ontwikkeling van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied". Als overbrugging tot de definitieve financiering dragen het ministerie van LNV en de provincie Fryslân de kosten van de Waddenacademie in oprichting.

Maatschappelijke Adviesraad Waddenacademie ingesteld
De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Maatschappelijke Adviesraad, die toezicht houdt op de maatschappelijke relevantie van de activiteiten van de Waddenacademie. In deze Adviesraad zijn door de KNAW benoemd drs. Ed Nijpels (voorzitter), prof. dr. Douwe Breimer, prof. dr. Franciscus Colijn, ir. Paul Enthoven en prof. dr. Taede Sminia. De raad zal nog worden aangevuld met twee leden uit het maatschappelijke veld.