Rathenau Instituut, STW en Technopolis maken nieuw model om valorisatie in kaart te brengen

16 september 2011

Het Rathenau Instituut heeft samen met Technologiestichting STW en Technopolis een model ontwikkeld waarmee wetenschappelijke organisaties resultaten van hun valorisatiebeleid kunnen volgen en evalueren.

Valorisatie van kennis is een belangrijk thema in het wetenschaps- en innovatiebeleid. Er is brede overeenstemming over het belang van valorisatie. Tegelijkertijd is er weinig kennis over hoeveel kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven aan valorisatie doen en wat dat oplevert. Met het nieuwe model kunnen organisaties systematisch monitoren hoe groot de valorisatie-inspanningen zijn en wat de opbrengsten zijn.

Valorisatie is een belangrijk onderdeel van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Kennisintensieve sectoren zijn cruciaal voor de economie, zowel in Nederland, als in Europa en wereldwijd. Samenwerking en uitwisseling tussen wetenschappers en onderzoekers aan de ene kant en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de andere kant zijn daarvoor noodzakelijk. In de Landelijke Commissie Valorisatie hebben de belangrijkste organisaties op het gebied van onderzoek en innovatie afgesproken de valorisatie van onderzoek te verbeteren.

Op dit moment is nog weinig bekend over wat er aan valorisatie gedaan wordt. Inspanningen en resultaten zijn meestal niet zichtbaar in jaarverslagen en rapportages. "Daardoor is het gemakkelijk om te zeggen dat er te weinig gevaloriseerd wordt en is het moeilijk goed beleid te maken. Voor onderzoekers is het onduidelijk aan welke verwachtingen ze moeten voldoen", zegt Barend van der Meulen, hoofd Science System Assessment van het Rathenau Instituut.

Kennis waardevol maken

Valorisatie is een proces waarin wetenschappelijke kennis waardevol wordt voor economie en maatschappij. Hoe dat proces verloopt is sterk afhankelijk van het vakgebied en het type organisatie. Door valorisatie in alle aspecten van het onderzoeksbeleid op te nemen, kan het proces worden vergemakkelijkt. Op dit punt is nog veel te verbeteren. Inspanningen en opbrengsten van valorisatie worden nauwelijks bijgehouden. In personeelsbeleid speelt valorisatie nog nauwelijks een rol. En bij evaluaties van onderzoek wordt nog nauwelijks op valorisatie beoordeeld.

Het rapport Waardevol – Indicatoren voor Valorisatie biedt kennisinstellingen, financiers en gebruikers een gemeenschappelijk kader aan voor valorisatie. De methode werkt met valorisatiekaarten waarmee organisaties systematisch kunnen monitoren hoe groot de valorisatie-inspanningen zijn en wat de opbrengsten zijn. Het rapport geeft voorbeelden voor verschillende organisaties en voor verschillende disciplines. Het gebruik van de valorisatiekaarten zal helpen om het inzicht te vergroten in wat de publieke kennisinstellingen nu al doen aan valorisatie.

Uitvoerders

Waardevol – Indicatoren voor Valorisatie is een samenwerking van Technologiestichting STW, die al lange tijd rapporteert over de valorisatie van het onderzoek dat zij financiert, het Rathenau Instituut, dat veel kennis heeft van de maatschappelijke waarde van wetenschap en technologie, en Technopolis, een leidend consultancy bureau op het gebied van innovatiebeleid. De studie is gefinancierd door de Landelijke Commissie Valorisatie, onder voorzitterschap van Aad Veenman.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over Waardevol – Indicatoren voor Valorisatie kunt u zich wenden tot Quirine van der Klooster, 070 342 1542; .

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut bestudeert het wetenschapssysteem en de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologie en ondersteunt het maatschappelijk debat en de politieke oordeelsvorming hierover.