Subsidies gestroomlijnd. NWO, VSNU, KNAW, ZonMw, NFU en VFI/Sectie Gezondheidsfondsen rekenen voortaan hetzelfde

22 december 2010

Zes wetenschapsorganisaties hebben afgesproken dat ze voortaan op dezelfde manier uitrekenen hoeveel onderzoek kost. Dit zorgt zowel bij wetenschappers als bij financiers voor duidelijkheid en minder papierwerk.

Met de overeenkomst komt er een einde aan de verschillende regels en voorwaarden die iedere onderzoeksfinancier er tot nu toe afzonderlijk op nahield.

NWO en VSNU hadden al langer afspraken over regels rond financiering. Met de verbreding van het akkoord naar de KNAW, ZonMw, NFU en VFI/Sectie Gezondheidsfondsen wordt op een breder terrein dan voorheen een vermindering van administratieve lasten bereikt.

NWO is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. NWO financiert met meer dan 500 miljoen euro bijna zesduizend toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's.

De VSNU is de vereniging van universiteiten. De VSNU wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van haar leden naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De VSNU is daarnaast een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche (die circa 52.000 medewerkers telt). Ten slotte ontwikkelt de VSNU dienstverlenende activiteiten voor haar leden.

De KNAW

De KNAW is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. De KNAW adviseert de regering over de wetenschap en bevordert de internationale wetenschappelijke samenwerking. De KNAW voert ook het beleid en het beheer van negentien onderzoeksinstituten in de geestes- en sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. De KNAW heeft 1200 medewerkers en een budget van 130 miljoen euro.

ZonMw

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Het werkgebied van ZonMw ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie. Juist die combinatie maakt ZonMw tot een unieke organisatie.

De NFU

De NFU is de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. De NFU is een samenwerkingsverband van de acht Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland. De NFU behartigt de gezamenlijke belangen van de UMC's. De NFU voert overleg over de arbeidsvoorwaarden van de UMC's. Daarnaast heeft de NFU zitting in diverse overlegorganen bij overheid en belangenorganisaties op landelijk niveau.

VFI/Sectie Gezondheidsfondsen

De VFI/Sectie Gezondheidsfondsen bestaat uit negentien fondsenwervende organisaties op het gebied van de volksgezondheid die zich hebben verenigd in de Sectie Gezondheidsfondsen (SGF). De SGF maakt onderdeel uit van de VFI, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. Door de gezondheidsfondsen werd in 2006 circa 170 miljoen euro ingezameld. Bijna de helft daarvan (83 miljoen euro) werd besteed aan wetenschappelijk onderzoek. De fondsen worden hierin ondersteund door een achterban van bijna drie miljoen donateurs.

De overeenkomst.

Noot voor de redactie

Nadere informatie bij: David Redeker (woordvoerder NWO), telefoon 070 - 34 40 714 en 06 - 1235 1603