Effecten universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap

8 mei 2014

In februari 2013 verscheen het rapport Effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland. De eindrapportage verschijnt eind van dit jaar. Op verzoek van de staatssecretaris is een tussenverslag gemaakt. De KNAW constateert daarin dat momenteel in de meeste onderzoeksgebieden, ook in de sociale en geesteswetenschappen, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een sectorplan of aan een landelijke visie op het betreffende onderzoeksgebied.

In het tussenverslag, dat nu aan de staatssecretaris is aangeboden, ligt het accent op de eerste aanbeveling uit het rapport van de commissie 'witte vlekken' onder voorzitterschap van prof. dr. Jacques Thomassen. Die aanbeveling heeft betrekking op de ontwikkeling van sectorplannen dan wel visies op de verschillende onderzoeksgebieden. Deze plannen en visies bieden - op stelselniveau - een kader voor conclusies over het al dan niet ontstaan van witte vlekken in de Nederlandse wetenschap.

Eindrapport

In haar eindrapport zal de KNAW-commissie de twee hoofdvragen – die over de effecten van universitaire profilering en van het topsectorenbeleid op bet ontstaan van witte vlekken in het Nederlands onderzoekslandschap – beantwoorden, mede aan de hand van de sectorplannen die nu worden ontwikkeld.

Achtergrond

De rapporten moeten in kaart brengen wat de gevolgen zijn van beleidsontwikkelingen als de universitaire profilering, het bedrijfslevenbeleid en Horizon 2020. Omdat bij start van de commissie nog niet veel data beschikbaar waren, bijvoorbeeld over de gevolgen van het topsectorenbeleid, is gekozen voor tweeledige rapportage. Met het oog op de Visie Wetenschapsbeleid waar de bewindslieden van OCW aan werken vroeg de staatssecretaris om een tussenrapport – dat nu dus is verschenen.