Winnaars van de eerste Heineken Young Scientists Awards voor jong talent bekend

8 juli 2010

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft de winnaars geselecteerd van de Heineken Young Scientists Awards. Deze prijzen voor excellente jonge wetenschappers worden dit jaar voor het eerst uitgereikt. De winnaars zijn Puck Knipscheer, Menno van Zelm, Remco Breuker, Appy Sluijs en Paola Escudero. Zij ontvangen elk 10.000 euro en een voor deze prijzen ontworpen kunstobject.

Met de Heineken Young Scientists Awards wil de KNAW talent een extra stimulans geven. KNAW-president Robbert Dijkgraaf: "De wetenschap wordt gedragen door jonge onderzoekers die enthousiast in het diepe springen en soms de grootste ontdekkingen doen." Mevrouw Charlene de Carvalho-Heineken, voorzitter van de Stichting Alfred Heineken Fondsen die de prijzen mogelijk maakt: "Het belonen van jong wetenschappelijk talent sluit volledig aan bij de visie en doelstelling van de stichting. De grote waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving wordt op deze manier benadrukt en de prijzen vormen een belangrijke aanvulling op de Heinekenprijzen, die internationaal behoren tot de meest prestigieuze wetenschapsprijzen."

De winnaars zijn werkzaam in hetzelfde wetenschappelijke veld als de laureaten van de Dr. H.P. Heinekenprijs en de Dr. A.H. Heinekenprijzen. Hieronder is per winnaar aangegeven op welk onderzoeksgebied dat is, met een link naar het betreffende persbericht van 14 april.

Dr. ir. Puck Knipscheer ontvangt de Heineken Young Scientists Award voor de Biochemie en de Biofysica voor haar onderzoek op het grensvlak van de biochemie en de moleculaire celbiologie. Haar promotieonderzoek aan het Nederlands Kanker Instituut heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd in de wijze waarop de activiteit van eiwitten in de cel wordt gereguleerd. Als postdoc aan de Harvard Medical School bestudeerde Puck Knipscheer hoe de genen die verantwoordelijk zijn voor Fanconi-anemie (een genetische ziekte die het beenmerg aantast en in veel gevallen kanker tot gevolg heeft) betrokken zijn bij de reparatie van schade aan het DNA. Puck Knipscheer start eind 2010 een onderzoeksgroep aan het Hubrecht Instituut in Utrecht.
De Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica wordt uitgereikt aan Franz-Ulrich Hartl, directeur van het Max Planck Instituut voor Biochemie in Martinsried, werkzaam op het gebied van de moleculaire celbiologie. Klik hier voor het persbericht.

Dr. Menno van Zelm ontvangt de Heineken Young Scientists Award voor de Geneeskunde voor zijn onderzoek naar de cellulaire en moleculaire mechanismen die antistofdeficiënties veroorzaken, ernstige aandoeningen aan het afweersysteem. Zijn onderzoek is niet alleen van belang voor het begrijpen van afweerstoornissen maar ook voor inzicht in de afweer tegen infecties en in het ontstaan van ontstekingsziekten en ernstige aandoeningen aan beenmerg en lymfklier. Menno van Zelm is verbonden aan het Erasmus MC Rotterdam.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde wordt uitgereikt aan Ralph Steinman, hoogleraar aan de Rockefeller University in New York, werkzaam op het gebied van de immunologie. Klik hier voor het persbericht.

Dr. Remco Breuker ontvangt de Heineken Young Scientists Award voor de Historische Wetenschap voor zijn onderzoek naar Koreaanse identiteiten. Hij plaatst de Koreaanse middeleeuwse geschiedenis in het bredere theoretische kader van gemeenschaps- en identiteitsvorming. Zijn promotieonderzoek leidde tot een nieuwe zienswijze op hoe samenlevingen op tegengestelde principes gestoeld kunnen zijn - een terrein dat bepaald nog niet uitputtend is bestudeerd. Remco Breuker presenteert het Koreaanse verleden als een pluriform en discontinu geheel vol tegenstellingen, ongerijmdheden en ambiguïteit dat toch bepalend is voor de constructie van Koreaanse identiteiten. Remco Breuker is verbonden aan de Universiteit Leiden.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap wordt uitgereikt aan Rosamond McKitterick, hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, werkzaam op het gebied van de geschiedenis tot en met de middeleeuwen. Klik hier voor het persbericht.

Dr. Appy Sluijs ontvangt de Heineken Young Scientists Award voor de Milieuwetenschappen voor zijn onderzoek naar de veranderingen die miljoenen jaren geleden optraden in ecosystemen. Hij maakt reconstructies van plotselinge klimaatveranderingen die door natuurlijke processen in het verleden optraden. Het onderzoek draagt bij aan een beter begrip van de veranderlijkheid van ecosystemen, klimaat en natuurlijke processen op menselijke en geologische tijdschalen. Sluijs concentreert zich met name op klimaatveranderingen in het verleden die lijken op de huidige, waardoor de menselijke invloed (zoals de uitstoot van CO2) in geologische context kan worden geplaatst. Appy Sluijs is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is lid van De Jonge Akademie van de KNAW.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen wordt uitgereikt aan David Tilman, hoogleraar aan de Universiteit van Minnesota, werkzaam op het gebied van de ecologie. Klik hier voor het persbericht.

Dr. Paola Escudero ontvangt de Heineken Young Scientists Award voor de Cognitiewetenschap voor haar onderzoek naar het leren spreken van een vreemde taal. Aan de Universiteit Utrecht deed ze promotieonderzoek naar klankcategorieën bij meertaligen. Binnen het theoretisch kader van de zogenaamde Optimaliteitstheorie heeft Paola Escudero een model ontwikkeld dat de cognitieve processen beschrijft die sprekers doorlopen bij het vormen van klanken die niet in hun moedertaal voorkomen. Als postdoc doet ze momenteel psycholinguïstisch onderzoek om haar theoretische model experimenteel te toetsen. Paola Escudero is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap wordt uitgereikt aan Michael Tomasello, mededirecteur van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig, werkzaam op het gebied van de taal en taalverwerving. Klik hier voor het persbericht.