Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

KNAW, KNMG, GR, NHG, FMS

2016 | 10 pagina's | gratis

De KNAW vraagt de leden van de door haar Dagelijks Bestuur ingestelde adviescommissies die een schriftelijk advies moeten uitbrengen, om een Belangenverklaring te tekenen. Zij beoogt daarmee de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen en alle schijn van belangenverstrengeling te vermijden. In de Gedragscode Belangenverstrengeling worden verschillende vormen van belangenverstrengeling en het KNAW-beleid daaromtrent uiteengezet en in de Handreiking Implementatie worden aanwijzingen gegeven voor de implementatie van de code.

De code is in januari 2012 opgesteld en in september 2016 geactualiseerd door:

  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
  • Gezondheidsraad (GR)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS, voorheen Orde van Medisch Specialisten)

NB. Voor de commissies die belast zijn met de toekenning van prijzen en subsidies geldt een andere gedragscode: