Food for thought

Dietary rules and social organization in ancient IndiaNinth Gonda lecture

Olivelle, P.

2002 | 40 pagina's | ISBN 90-6984-353-6 | gratis

Op vrijdag 16 november 2001 hield de Amerikaanse indoloog J.P. Olivelle in het Trippenhuis de negende Gonda-lezing. Olivelle is professor in Sanskrit and Indian Religions en voorzitter van de afdeling Asian studies aan de University of Texas. In dit boek is de tekst van zijn lezing opgenomen. Het onderzoeken van de voedselgewoontes van een volk is een wezenlijk bestanddeel van het werk van antropologen. Sommigen hebben zich beziggehouden met het interpreteren van voedseltaboes en restricties die in oude teksten neergelegd zijn. Sinds lang wordt erkend dat voedselgewoontes sociale structuren en relaties vastleggen, en dat het bestuderen van voedsel een belangrijke sleutel is tot het doorzien van een samenleving. De klassieke Indiase 'Dharma' literatuur besteedt veel aandacht aan voedselzaken: welke dier- en plantensoorten mogen wel of niet gegeten worden, van welke mensen mag men wel of niet eten ontvangen, welke voorwaarden bepalen of voedsel wel of niet geschikt is voor consumptie, enz. Olivelle richtte zich in zijn lezing op twee gebieden. Eerst gaf hij een nadere beschouwing van de twee termen die in de discussie over voedselvoorschriften centraal staan: de Sanskrit woorden abhaksya en abhojya, die kunnen worden vertaald als verboden (abhaksya) en ongeschikt (abhojya). Ten tweede nam hij de lijsten met betrekking tot deze twee typen van voorgeschreven voedsel, die in verscheidene klassieke wetsboeken uit India te vinden zijn, nader onder de loep. Door het analyseren van de regels omtrent dieet in het oude India beter begrijpen. Tot slot gaf Olivelle een beschouwing op de soorten sleutels die gevonden worden in de dieetvoorschriften van het oude India.


The research into the dietary habits of a country and its people is a large part of the anthropologist's work. Some of them have specialised themselves in interpreting the dietary taboos and restrictions written in the old scriptures. It has been recognized for a long time that dietary habits are at the basis of social structures and relationships and that the studying of these habits is an important element of understanding a culture. The classic Indian 'Dharma' literature gives much attention to food: what animals and plants can or cannot be eaten, from which people are you allowed to receive food, and what terms decide whether or not a foodtype is or isn't qualified for consumption. In this book Olivelle speaks about two subjects. First he takes a closer look at two terms central to the discussion about dietary rules: the Sanscrit words 'abhaksya' and 'abhojya' which translate to forbidden (abhaksya) and unsuitable (abhojya). Then he takes a closer look at the list concerning these two types of prescribed food which can be found in several classical books on law in India. Finally Olivelle reviews the types of key elements found in the dietary rules of Ancient India.