Naar een effectieve kennissamenleving

De rol van de gedrags- en maatschappijwetenschappen in de opmaat naar morgen

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2006 | 16 pagina's | ISBN 90-6984-503-2 | gratis

Sociale wetenschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de Nederlandse kennissamenleving door kennis te ontwikkelen en aan te reiken over thema's als vergrijzing, immigratie, levenslang leren, mondialisering van de economie en het bedrijfsleven en de internationalisering van politieke besluitvorming.

Het advies geeft in het bijzonder drie terreinen aan waarop sociale wetenschappen in Nederland kennis te bieden hebben en waaraan een duidelijke maatschappelijke behoefte bestaat:

  • hersenen en cognitie
  • de dynamiek van de kennissamenleving en de sociale vernieuwing die daarvoor nodig is
  • de beheersing van conflicten en het scheppen van cohesie.