Organisaties

Afdeling Bestuurs- en directieondersteuning

Afdeling Forum, Advies en Onderzoek

Afdeling Informatiebeleid

Akademie van Kunsten

De Akademie heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst.

Algemeen directeur

Bestuur Rathenau Instituut

Chinacommissie

De Chinacommissie bevordert strategische samenwerking tussen Nederland en China in bilaterale en multilaterale onderzoek. De commissie adviseert de besturen van de KNAW en NWO over het inzetten van subsidies en over de praktische implementatie van programma's.

Cie Optimale verhouding talent, thematische & vrije onderzoeksprogramma's NWO

De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW adviseren over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek. Het adviesrapport verschijnt uiterlijk eind 2019.

Commissie Impact in kaart

De commissie Impact in kaart heeft als doel om inzicht te bieden in de vraag welke instrumenten geschikt zijn om de impact te bepalen, eventuele lacunes zichtbaar te maken en aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Een deel van de commissieleden is benoemd op voordracht van VSNU, NWO, TO2 en VH.

Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten

De KNAW heeft een klachtenregeling voor het melden van (de verdenking) van schending van de wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling geldt voor medewerkers maar ook voor anderen met een klacht over schendingen van wetenschappelijke integriteit begaan door (ex-)werknemers van de KNAW.

Commissie Neerlandistiek

Commissie onderzoek non-humane primaten

Commissie Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek

De KNAW organiseerde op 4 december 2018 een expertbijeenkomst waarvan de conclusie was dat het gewenst is dat de KNAW advies uitbrengt om meer helderheid en structuur te brengen in de discussie rondom het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek.

Commissie Relatie publieke en private onderzoeksfinanciering

In september 2017 heeft de minister van OCW een motie van de Tweede Kamer overgenomen waarin de regering wordt verzocht 'te onderzoeken of en in hoeverre banden tussen publiek gefinancierde wetenschap en bedrijfsleven ertoe leiden dat bedrijven minder prikkels hebben om zelf te investeren in research and development.'

Commissie Streefbeeld Proefdiervrije Innovatie Neurowetenschappen

De KNAW zal een streefbeeld opstellen gericht op de transitie naar proefdiervrij onderzoek bij gelijke of betere onderzoekskwaliteit binnen de neurowetenschappen. Dit doet de KNAW op verzoek van de ministeries van OCW en LNV, als onderdeel van haar deelname aan het Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Commissie Toegankelijkheid van data uit publieke en semi-publieke administraties voor onderzoek

Communicatie

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van onderzoekers uit verschillende disciplines die zich bewezen hebben in hun vak. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Domein Geesteswetenschappen

Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Domein Natuur- en Technische Wetenschappen

Financiën

ICT Services

Internationalisering

Juridische Zaken

Klankbordcommissie Noordzee

De Klankbordcommissie Noordzee zal fungeren als een wetenschapscommissie voor dit Noordzeeoverleg. De commissie kan de stand van de wetenschap duiden en als wetenschappelijk klankbord fungeren voor de deelnemers aan het Noordzeeoverleg.

KNAW

KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNAW Humanities Cluster

KNAW Wetenschapsfondsen

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Parlement en Wetenschap

Personeel en Organisatie

Portfoliocommissie NWO- en KNAW-instituten

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze kernvraag staat centraal in de evaluatie van het institutenportfolio van NWO en KNAW.

Raad van Toezicht Hubrecht Instituut

SPIN - Indonesiëcommissie

Stafbureau KNAW

Trippenhuiscommissie

Vastgoed

Verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan Nederlandse universiteiten

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan de universiteiten wordt algemeen beschouwd als een groot goed. Er zijn echter signalen dat deze verwevenheid aan onze universiteiten onder druk komt te staan: de verhouding tussen onderwijstijd en onderzoekstijd vormt voor wetenschappers een knelpunt. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden van de KNAW en De Jonge Akademie zal een position paper over het onderwerp maken.

Wetenschappelijke adviescommissie van de Fryske Akademy

Wetenschapscommissie DANS

Wetenschapscommissie Hubrecht Instituut

Wetenschapscommissie Huygens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie IISG-KNAW

Wetenschapscommissie KITLV-KNAW

Wetenschapscommissie Meertens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie NIAS-KNAW

Wetenschapscommissie NIDI-KNAW

Wetenschapscommissie NIN-KNAW

Wetenschapscommissie NIOD-KNAW

Wetenschapscommissie NIOO-KNAW

Wetenschapscommissie Westerdijk Instituut KNAW