Advies over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur

De minister van OCW heeft de KNAW bij brief van 29 januari 2019 gevraagd een advies uit te brengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur en daarbij oplossingsrichtingen te schetsen die zijn gericht op het vergroten van het aantal studenten.

Doel

De universitaire studie Nederlandse taal en cultuur heeft te maken met teruglopende studentaantallen: gedurende de laatste vijf jaar zijn die met zo’n 30 procent gedaald. Dat kan leiden tot een tekort aan leraren, en zeker aan leraren met een wetenschappelijke opleiding. De minister heeft de KNAW gevraagd om een analyse te geven van de situatie bij de opleiding Nederlands, en om oplossingen aan te dragen voor het vergroten van het aantal studenten dat een wetenschappelijke opleiding Nederlands volgt of een opleiding die daar raakvlakken mee heeft, zodat het aantal Neerlandici toeneemt.

Commissie

De KNAW zal het advies opstellen in samenspraak met andere gremia die zich met deze problematiek bezighouden zoals de Raad voor de Neerlandistiek en het Nationaal Platform voor de Talen.

Looptijd

Het advies is op 30 oktober 2019 verschenen.