Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek

De KNAW organiseerde op 4 december 2018 een expertbijeenkomst waarvan de conclusie was dat het gewenst is dat de KNAW advies uitbrengt om meer helderheid en structuur te brengen in de discussie rondom het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Het bestuur heeft Frank den Hollander benoemd als voorzitter van de commissie die dit advies voorbereidt. De KNAW heeft op 27 mei 2021 het advies uitgebracht.

Doel en effect

Over de volle breedte van de wetenschap is een ontwikkeling gaande om onderzoeksdata beter beschikbaar te maken voor hergebruik volgens de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). De KNAW wil in de discussies rondom opslag en beschikbaarheid van data helderheid en structuur brengen, en komen tot een gecoördineerde, nationale aanpak.

Opdracht

Onderzoekers worden geconfronteerd met uiteenlopende beleidsmaatregelen en faciliteiten die de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek moeten stimuleren en ondersteunen. Een breed gedeelde bevinding is dat dergelijke initiatieven veelal tot meer kosten en/of meer werk voor de onderzoekers leiden zonder dat duidelijk is wat en voor wie de opbrengsten zijn. Dit maakt advisering door de KNAW over dit onderwerp bijzonder urgent.

De KNAW wil in het implementatieproces van het Nationaal Plan Open Science (NPOS), dat de KNAW begin 2017 medeondertekende, de stem van de onderzoeker laten horen.

Ook wil de Akademie stimuleren  dat Nederland een voortrekkersrol speelt in de internationale ontwikkeling naar het beter beschikbaar maken van data voor hergebruik. Dat vraagt een actieve bijdrage aan internationale initiatieven - zoals de European Open Science Cloud (EOSC). Ook hierbij dient het perspectief van de onderzoeker centraal te staan.

Activiteiten en planning

De commissie heeft twee taken:

  • Uitvoeren van een brede verkenning naar de mogelijkheden om onderzoeksdata beter beschikbaar te maken voor onderzoek en duurzaam op te slaan.
  • Voorbereiden van een KNAW-advies met concrete suggesties om deze mogelijkheden uitvoerbaar te maken in verschillende wetenschapsgebieden.

Commissie

Voor het beantwoorden van de adviesvraag heeft het bestuur van de KNAW de commissie Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek ingesteld.

Looptijd

De KNAW heeft eind voorjaar 2021 advies uitgebracht.