Rolling-grantfonds

In het rapport Evenwicht in het wetenschapssysteem. De verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek dat de Akademie begin 2020 uitbracht is een belangrijke aanbeveling de oprichting van een rolling-grantfonds in de eerste geldstroom. Dat zou moeten helpen de ‘projectificering’ te bestrijden, ongebonden onderzoek te bevorderen, de druk op het wetenschapssysteem te verminderen, en continuïteit te garanderen.

Een commissie van de KNAW gaat het plan uitwerken – voorzitter is Bert Weckhuysen, die ook de commissie Evenwicht in het wetenschapssysteem voorzat.

Doel en effect

Wetenschappers in verschillende fasen van hun loopbaan hebben behoefte aan meer rust en continuïteit zodat zij succesvol kunnen bijdragen aan wetenschappelijke ontdekkingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit kan worden bereikt met een nieuw permanent fonds in de eerste geldstroom. Het fonds zou meer ruimte moeten creëren voor ongebonden onderzoek waardoor de tweede geldstroom minder wordt belast en honoreringspercentages bij NWO toenemen. Het budget uit het rolling-grantfonds zou zonder zware competitie toegekend moeten worden.

Taken

De commissie schrijft een voorstel voor het rolling-grantfonds. Aandachtspunten daarbij zijn:

  1. doelgroepen van het fonds
  2. invulling van het fonds en mogelijke verschillen per wetenschapsgebied
  3. het behoud van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek
  4. samenhang met andere beleidsinstrumenten, zoals de sectorplannen
  5. de aanvraagprocedure en kwaliteitszorg van het fonds en het voorkomen van bureaucratie daarin
  6. financiering van het fonds

Het voorstel zal als basis dienen voor een notitie van het bestuur van de KNAW aan de minister van OCW ten behoeve van de komende begrotingsbesprekingen en aan verschillende partijbureaus ten behoeve van verkiezingsprogramma’s.

Commissie

De samenstelling van de commissie Rolling-grantfonds.

Looptijd

De Akademie zal uiterlijk medio 2020 een uitwerking van het rolling-grantfonds aan de minister van OCW aanbieden.