Verkenning Big data

Doel van de verkenning is het in kaart brengen van mogelijk verstrekkende implicaties van ‘big data’ voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit het perspectief dat de Nederlandse wetenschap op het gebied van onderzoek met ‘big data’ een vooraanstaande positie in het internationale veld kan verwerven.

Aanleiding

Gebruik van ‘big data’ kan verstrekkende implicaties hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan niet alleen om data die worden verzameld voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook over de – snel groeiende stroom – data die voor andere doelen worden verzameld. Denk aan ‘twitterdata’ en ‘consumentendata’.

De KNAW heeft de commissie ‘Big data’ ingesteld om een brede verkenning uit te voeren naar de effecten van ‘big data’ op wetenschappelijk onderzoek vanuit het perspectief dat de Nederlandse wetenschap op het gebied van onderzoek met ‘big data’ een vooraanstaande positie in het internationale veld kan verwerven. Het accent ligt op wetenschapsgebieden die werken met gegevens over personen.

Taken

De eerste taak van de commissie is het uitvoeren van genoemde verkenning waarbij de volgende vragen leidend kunnen zijn:

  • Op welke wijze en in welke mate verandert wetenschappelijk onderzoek als gevolg van ‘big data’?
  • Wat zijn kansen en bedreigingen voor de toepassing van ‘big data’ in het Nederlands wetenschappelijk onderzoek?
  • Hoe kunnen kansen worden benut en de bedreigingen het hoofd worden geboden, en onder welke voorwaarden kan dergelijk onderzoek worden gefaciliteerd?
  • Waar liggen de grenzen van de toepassing van ‘big data’ voor wetenschappelijk onderzoek en onder welke voorwaarden is dergelijk onderzoek (wettelijk) gelegitimeerd?
  • Is de kwaliteit van ‘big data’ toereikend voor wetenschappelijk onderzoek en welke kwesties behoeven aandacht om de kwaliteit van ‘big data’ te garanderen?

Een tweede taak is het voorbereiden van een KNAW-advies over enkele geselecteerde onderwerpen. Aangezien ‘big data’ een zeer diffuus terrein betreft, maakt de commissie op basis van haar eigen verkenning een goed beargumenteerde keuze van adviesonderwerpen – vooral gelet op kansen en bedreigingen.

Looptijd

De publicatie is op 15 mei 2018 verschenen.