Input van de KNAW klankbordcommissie voor het Noordzeeoverleg in 2019

Het Noordzeeoverleg heeft in 2019 de volgende vragen gesteld aan de KNAW-Klankbordcommissie Noordzee. De antwoorden moeten bijdragen aan een gewogen Noordzeeakkoord gestoeld op actuele wetenschappelijke kennis.

  • Hoeveel km2 maricultuur op zee is mogelijk zonder dat de voedingsstoffen limiterend worden?
  • Wat zijn de effecten op vogels van grootte van windturbines en configuratie van windturbineparken?
  • Wat zijn de optimale condities om tot een systeem te komen waarin biodiversiteit in de Noordzee kan herstellen en er ruimte is voor duurzame exploitatie?
  • Welk percentage van de Noordzee zou uit beschermde gebieden moeten bestaan?
  • Welke beschermingsmaatregelen zijn nodig voor de te beschermen gebieden voor een optimaal herstel?
  • Kan de KNAW een discussiekaart aanleveren, met de belangrijkste locaties voor visserij, natuur en windenergie en de benodigde criteria voor een integrale afweging hiervan?
  • In hoeverre zijn de 11 descriptoren voor de Goede Milieu Toestand (GMT of GES in het Engels), voldoende uitgewerkt om bruikbaar te zijn voor beoordeling van de toekomstige status van de Noordzee?
  • Welk (onderzoeks)traject is nodig om de Goede Milieu Toestand (GMT) hanteerbaar/bruikbaar te maken voor het bepalen van de ecologische kwaliteit van de Noordzee?

Naast de antwoorden op deze vragen heeft de klankbordcommissie ook input geleverd aan een Onderzoek en Monitoring Programma voor het Noordzeeakkoord. Ook heeft de klankbordcommissie uit eigen beweging een document opgesteld met enkele beschouwingen. Hierin wijst de commissie op de complexiteit die gepaard gaat met de extrapolatie van kleinschalige studies naar grootschaliger effecten, de interacties tussen functies en de cumulatie van effecten.

De wetenschappelijke antwoorden van de KNAW-Klankbordcommissie Noordzee zijn ter ondersteuning van het Noordzeeoverleg. De antwoorden zijn geen formele standpunten van de KNAW. De klankbordcommissie baseert zich waar mogelijk op peer-reviewed literatuur.