Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie.

Positieve effecten waren bijvoorbeeld de snellere goedkeuring van studies, afname van vliegreizen voor congresbezoek, de toename van samenwerking en het delen van data, en de vlucht die open science nam. Negatieve effecten waren de vertraging van lopend onderzoek, het wegvallen van laboratoriumstudies en veldwerk en digitalisering van zaken die eerder live gebeurden. Tegelijkertijd was de aandacht voor de rol van wetenschappers en wetenschappelijke kennis in het publieke domein groot.  Nu het eind van de COVID-19-pandemie in zicht lijkt te komen is het tijd om de balans op te maken. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen.

Doel en effect

  • het in kaart brengen van de impact van de pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap.
  • aanbevelingen doen om de positieve gevolgen van de pandemie voor de wetenschap in Nederland te behouden en de negatieve gevolgen te mitigeren c.q. te verhelpen.

Opdracht

De commissie maakt een inventarisatie van de positieve en de negatieve effecten van de Covid-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap, en de gevolgen daarvan op langere termijn. De commissie maakt inzichtelijk wat er nodig is zodat de wetenschapsbeoefening na de pandemie kan blijven floreren, bij voorkeur met een internationaal vergelijkend perspectief. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar jonge wetenschappers, voor wie de impact waarschijnlijk het grootst is - bijvoorbeeld door een mogelijke afname van beroepsperspectieven in het wetenschappelijk bedrijf in de komende jaren. Daarnaast reflecteert de commissie op de rol van wetenschappers in het publieke domein.

Planning en activiteiten

Het project is gestart in april 2021 en zal in juni 2022 worden afgerond. Gedurende het traject zal de commissie onder meer experts en relevante organisaties consulteren.

Commissie

Voor dit traject is een adviescommissie ingesteld.