Op soort fellowship

Teaching Fellow 2017

Nursel Akdeniz – Saxion

Mbo-toppers in hbo Social Work – Dit project richt zich op de overgang van mbo naar hbo in het sociale domein. De projectleider gaat in samenwerking met het ROC Twente ‘niet-westerse’ studenten uit mbo en hbo én hun ouders interviewen over ouderbetrokkenheid, binding met de opleiding en studiesucces. Op basis van deze gesprekken zullen interventies voor studenten, opleiding of ouders ontwikkeld worden.

Simone Boogaarts – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Schakelmodule deeltijdonderwijs Sociale Studies – In de deeltijdopleiding Sociale Studies aan de HAN combineren studenten een baan in dit werkveld met hun hbo-opleiding. Wie geen baan heeft, heeft geen toegang tot de opleiding. Met de schakelmodule willen de projectleiders werkgevers en potentiële studenten aan elkaar koppelen. Een grotere diversiteit onder studenten zorgt bovendien voor een betere afspiegeling van de praktijk binnen de opleiding.

Hester Brauer – De Haagse Hogeschool

PowerHouse – Studenten die een groot risico lopen op studie-uitval vinden elkaar in het PowerHouse. Docenten begeleiden de studenten, maar de studenten coachen vooral elkaar. Zo kunnen ze succesvol afstuderen. Na het succes van een kleinschalige pilot in 2015 wordt het programma nu voor meer studenten beschikbaar.

Anique de Bruin – Maastricht University

Studeren kun je leren – In dit project wordt een training ontwikkeld waarmee studenten hun zelfstudievaardigheden kunnen testen en trainen. Veel studenten dénken wel te leren als ze studeren voor een tentamen, maar dit betekent niet altijd dat ze ook wérkelijk leren. In onderwijsonderzoek heet dat de ‘ervaren leren/werkelijk leren-paradox’. De projectleiders gebruiken deze inzichten om te zorgen dat studenten hun eigen studiestrategie begrijpen en kunnen verbeteren.

Marjolein Hassink – NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Discover your future@NHTV – Het project richt zich op studiekiezers die een opleiding aan de NHTV overwegen. Deelnemers doen een jaar lang werkervaring op in het werkveld van een aantal NHTV-opleidingen en combineren dit met vakinhoudelijke trainingen en workshops. De studiekiezers krijgen zo een realistisch beeld van het werk in deze sector, en van de opleiding.

Mieke Lopes Cardozo – Universiteit van Amsterdam

Critical Development and Diversity Explorations (CDDE) – In dit project gaan studenten van de research master International Development Studies en de projectleider samen een nieuwe cursus opzetten. De docenten en studenten van deze opleiding vormen een zeer internationaal en cultureel diverse gemeenschap. Door de studenten zelf aan het roer te zetten in het ontwikkelen van een cursus, worden ze uitgedaagd actief na te denken over hun eigen specifieke leerbehoeften.

Anna van Luijn – Vrije Universiteit Amsterdam

Diversity in talents – In dit project gaan studenten van de masteropleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over Diversity in talents opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers. Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor culturele verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk.

Maaike Muntinga – VU Medisch Centrum

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding – De geneeskundestudenten aan de VU vormen een zeer diverse groep, maar het standaardbeeld van ‘de arts’ in het ziekenhuis is vaak nog ‘wit’ en ‘mannelijk’. ‘Professioneel gedrag’ van een arts is vaak nog ‘neutraal, contextloos en gedepersonaliseerd’. Kan het ook anders? In dit project gaan co-assistenten, artsen-in-opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn Interculturalisatie en Diversiteit van het VUmc.

Soemitro Poerbodipoero – Hogeschool van Amsterdam

Diversiteit en sociale inclusie in een buddy-project met jonge asielzoekers – Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Ergotherapie van de HvA en de organisatie New Dutch Connections (NDC), die (jonge) asielzoekers en Nederlanders met elkaar in contact brengt. Anders dan andere buddy-projecten tussen asielzoekers en Nederlandse studenten, wordt dit project gebruikt in de opleiding van de studenten ergotherapie, en draagt zo direct bij aan de vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.

Inti Soeterik – Universiteit van Amsterdam

Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid – De Universitaire Pabo en het platform Amsterdam United ontwikkelen in dit project een nieuwe module over diversiteitsvraagstukken in het onderwijs. De module bereidt deze toekomstige juffen en meesters voor op lesgeven aan klassen en leerlingen met zeer diverse achtergronden.

Teaching Fellow 2018

Hemmo Abels – Technische Universiteit Delft

Offering students world-class education in geoscience fieldwork – Veldwerk doen is een essentieel onderdeel van de opleiding geowetenschappen. Tot nu toe werd dat veldwerk met gewoon ‘analoog’ gereedschap gedaan. In een nieuwe opzet wil de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft analoge en digitale middelen in het veldwerk combineren. Er komt een online database en discussieplatform waar studenten hun eigen bevindingen kunnen delen en bespreken met docenten en andere studenten.

Greg Alpar – Open Universiteit

Open Maths – activating learning mathematics online – Het ontbreekt studenten in de natuurwetenschappen vaak aan gedegen wiskundige kennis. Om dat te ondervangen introduceert de Open Universiteit een nieuwe lesmethode: Open Maths. Hiermee leren studenten wiskundig te denken en zich wiskundig te ontwikkelen in plaats van dat ze wiskunde leren. Of zoals de onderzoeker stelt: het doel is wiskunde open te stellen voor studenten en studenten open te stellen voor wiskunde.

Simon Beausaert – Maastricht University

Fostering students’ employability – De Study Coaching Trajectory in de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van professionele vaardigheden op masterniveau. Studenten krijgen daarbij nu ook een professionele buddy of coach die hen op een persoonlijke manier helpt zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Fedor de Beer – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Samenwerken aan burgerschap op de basisschool – De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelt een nieuwe module burgerschapsvorming. Studenten krijgen tijdens hun stage een rol als change-agent en helpen hun stageschool met het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs. Het is de bedoeling dat zij daarmee ook leren bij te dragen aan onderwijsinnovatie en verandermanagement.

Sander Bliekendaal – Hogeschool van Amsterdam

Blessurepreventie ALO – De Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam streeft ernaar het aantal blessures van haar eerstejaars studenten te verminderen. De opleiding zet daartoe een blessurepreventie-programma in dat de zelfregulatie van studenten moet verbeteren.

Stijn Bollinger – Hogeschool Utrecht

Veilige onzekerheid in de afstudeerfase – Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht ervaren nogal eens onzekerheid tijdens het afstuderen. In het project Veilige onzekerheid in de afstudeerfase ontwikkelen studenten concrete tools waarmee ze inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met deze onzekerheid. De studenten en de projectgroep werken daartoe nauw samen in een zogenoemde students-for-students aanpak.

Maaik Borst – Hogeschool van Amsterdam

Composiet vliegtuigreparaties – De Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam laat studenten met een differentiatiemodule zelf reparaties ontwerpen van composiete onderdelen van vliegtuigen. De HvA wil samen met de luchtvaartindustrie een lesmodule en een rekentool ontwikkelen. De lesmodule omvat kennis over vliegtuigconstructies, composietreparaties en het ontwerpen van reparaties. Daarbij ligt de nadruk op het ‘zelf ontdekken’ en niet op het frontaal klassikaal lesgeven.

Farid Boussaid – Universiteit van Amsterdam

Bridging the gap – Docenten in het voortgezet onderwijs vinden het vaak moeilijk maatschappelijk gevoelige thema’s met hun leerlingen te bespreken. Ze hebben behoefte aan wetenschappelijke kennis en expertise. Docenten van de Universiteit van Amsterdam gaan daarom samen met docenten van drie middelbare scholen een Comeniusvak ontwerpen rond vier thema’s: migratie, ontwikkelingsvraagstukken, populisme en het Midden-Oosten. Zowel bachelor studenten als scholieren doorlopen dit vak en aan het eind werken zij samen aan een casus.

Sylvia Bronkhorst – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leren met hoofd, hart en handen – Met het project Leren met hoofd, hart en handen wil het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de minor over ondernemen en innoveren vernieuwen. Dat gebeurt door onder andere meerdere soorten intelligentie aan te spreken. Naast cognitieve intelligentie (hoofd) zijn dat sociale intelligentie (hart) en actiebereidheid (handen)

Joris Buis – Universiteit van Amsterdam

Blended learning & blended acting – Aan de hand van placemaking – een methodiek en ontwerpproces waarbij gebieden worden ingericht op basis van lokale kennis en kwaliteiten – analyseren én sturen studenten ontwikkelingen in een gebied over meerdere jaren. In een meerjarige samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, gemeente en bedrijven, bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het gebiedsdossier. Om de resultaten van het onderzoek te delen en contact tussen de verschillende deelnemers te onderhouden, wordt een online platform opgericht.

Gino Camp – Open Universiteit

Optimale ondersteuning van zelfstudie – In het vak Over leren, onderwijs en instructie, onderdeel van het schakelprogramma van de Master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, krijgen studenten de mogelijkheid om een online, gepersonaliseerd schema van formatieve toetsing te gebruiken. Deze innovatieve aanpak van formatieve toetsing richt zich op twee strategieën: ‘jezelf toetsen’ en ‘spreiden van leermomenten’.

José Cuperus – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leiderschap en professionele identiteit in een arbeidsmarkt in transitie – De Master Sport- en Beweeginnovatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil studenten voorbereiden op beroepen en functies waarvan nog niet duidelijk is welke die zijn en die zij zelf mede zullen creëren. Om dat te kunnen, hebben de studenten een sterke professionele identiteit nodig. Daarom zal professionele identiteit een belangrijk onderwerp worden in het nieuwe programma, dat in co-creatie met het werkveld wordt ontwikkeld.

Tom Damen – Universiteit Utrecht

Time to listen: using podcasts as learning tools – Bij de opleiding Work and Organisational psychology van de Universiteit Utrecht zullen podcasts worden ingezet als leermiddel. De educatieve podcasts worden opgenomen in het curriculum als vorm van gepersonaliseerde e-learning. Daarmee hoopt de universiteit het leren voor de studenten uitdagender te maken en aan te laten sluiten op hun persoonlijke interesses.

Marjolein Deunk – Rijksuniversiteit Groningen

Visual thinking strategies als basis voor interculturele competentie – In de innovatieve methode Visual thinking strategies bespreken studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen een kunstwerk, om zo opmerkzaamheid en een kritische open houding bij hen te stimuleren. Vervolgens bespreken ze op dezelfde manier een video-opname van een voorleessessie in een cultureel diverse kleuterklas. Doel is de kennis, attitudes en self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) ten opzichte van cultureel-etnische diversiteit in de klas positief te beïnvloeden. Dat zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van interculturele competentie van aankomende leerkrachten.

Fred Gardner – Hogeschool Inholland Alkmaar

Planet Texel – Studenten van de Hogeschool InHolland gaan in een multidisciplinair team werken aan duurzaamheidsprojecten op Texel. Verschillende opleidingen werken daartoe samen, zoals Agri, Food & Life Science en Techniek, Ontwerpen en Informatica. Doel is ook de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te vergroten.

Annelies Harps-Timmerman – Hogeschool Windesheim

De kracht van leren en co-creëren in kleinschalige leergemeenschappen – Hogeschool Windesheim heeft het plan opgevat om in de propedeuse van de opleiding Toegepaste Gerontologie (studie naar het ouder worden) kleine leergemeenschappen te creëren. Daardoor kunnen meer authentieke leeromgevingen worden gevormd, die naar verwacht aansluiten op een complexe en snel veranderende arbeidsmarkt.

Eva den Heijer – Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

How to design inner play in one’s study-narrative – De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkelt voor de bachelor- en masterstudenten een programma en tool voor studieloopbaanbegeleiding. Het programma is gebaseerd op filosofie en gamedesign. Studenten leren om zelfstandig, vanuit filosofisch perspectief en met behulp van gameprincipes hun studieloopbaan vorm te geven.

Milou Hekhuizen – Avans Hogeschool

Virtueel voorbereiden met de Lab app– Hbo-studenten meer regie geven over hun leerproces in de voorbereiding op het oefenen van praktische vaardigheden. Dat is het streven van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu van de Avans Hogeschool. Door studenten meer keuzevrijheid te bieden, kunnen ze meer gepersonaliseerd leren. De Academie zal daarvoor het practicumonderwijs herontwerpen. Studenten kunnen bijvoorbeeld alvast virtueel oefenen met de (basis)handelingen en analyses die ze op het laboratorium gaan uitvoeren

Frans Hiddink – NHL Stenden Hogeschool

Leerzame gesprekken in de stageklas – In dit project van de NHL Stenden Hogeschool

leren studenten op de pabo hoe ze redeneervaardigheden bij kinderen kunnen versterken.

Djoerd Hiemstra – NHL Stenden Hogeschool

Driesterrenonderwijs voor het hbo – De NHL Stenden Hogeschool ontwikkelt een serious game om studenten te ondersteunen bij het verwerven van 21e-eeuwse competenties zoals leiderschap, communicatie en samenwerking. Het ontwikkelen, testen en toepassen van de serious game vindt plaats in een kleine leergemeenschap van docenten, experts en studenten.

Marloes Hülsken – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Geschiedenis van en voor iedereen – De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen laat studenten met de onderzoeksmethode oral history de geschiedenis bestuderen vanuit verschillende perspectieven. Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis creëren zelf bronnen door ooggetuigen te interviewen. Door op zoek te gaan naar verhalen vanuit andere perspectieven leren zij hun eigen opvattingen te relativeren en krijgen ze begrip voor waarden en normen van anderen. Zo zouden zij als toekomstige docenten geschiedenislessen relevanter kunnen maken voor alle leerlingen en daarmee gelijke kansen in het onderwijs bevorderen.

Petra Hurks – Maastricht University

(Beter) leren te leren en te voelen – Om het psychisch welzijn van studenten te ondersteunen, stelt de Universiteit Maastricht een facultatieve, opleidingsoverstijgende onderwijsmodule op. Doel is dat studenten leren (tekenen van) stress te signaleren. Ze krijgen tevens hulpmiddelen om deze gevoelens van stress te reguleren en efficiënter te studeren. De universiteit ontwikkelt tevens een open access website met extra informatie.

Rob Jansen – Tilburg University

A blended learning game – In dit project wordt een simulatiegame gemaakt waarmee studenten Organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.

Marian Kat-de Jong – Avans Hogeschool

SchrijfGOED: schrijfonderwijs gepersonaliseerd, open en digitaal – Met het project SchrijfGOED beoogt de Avans Hogeschool een integrale leerlijn Schrijfonderwijs te ontwikkelen voor hbo-studenten van de Academie voor de Gezondheid van Technologie en Milieu. Er komen onder andere up-to-date leerdoelen en een blended leeromgeving waar studenten zelf kunnen oefenen. Studenten zullen bovendien elkaars werk van feedback voorzien.

Sharon Kolk – Radboud Universiteit Nijmegen

Hologramonderwijs in ‘ontwikkeling’– De Radboud Universiteit Nijmegen beoogt binnen de leerlijn Neuroscience door augmented reality en digitale hologrammen het onderwijs te verrijken en effectiever te maken. Daarvoor wordt GreyMapp in het onderwijs ingevoerd. GreyMapp is een interactieve applicatie die de anatomie van het volwassen brein in 3D weergeeft en verder zal worden aangevuld met anatomie van zich ontwikkelende breinen.

Marjolein Kool – Hogeschool Utrecht

TORPEDO: een online leeromgeving – In het TORPEDO-project van de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Hogeschool Utrecht komt een online leeromgeving gericht op reflectie tijdens zelfstudie. TORPEDO staat voor Terugblikken Op Reken-wiskundeProblemen En DoorOntwikkelen. In deze online leeromgeving worden didactische aanpakken opgenomen om het probleemoplossend vermogen van studenten bij rekenen/wiskunde te versterken.

Martijn Koops – Hogeschool Utrecht

Een motiverende gepersonaliseerde leerroute op basis van gamificatie – Met gamificatie probeert de Hogeschool Utrecht bij cursussen over ontwerponderzoek meer tegemoet te komen aan gepersonaliseerd leren. Doel is dat studenten onderzoeksvaardigheden beter gaan beheersen en gemotiveerder deelnemen aan de cursus doordat ze meer keuzemogelijkheden en feedback krijgen. Ook zullen ze zich meer kunnen richten op relevante onderdelen en worden eerder verworven kennis en vaardigheden sneller erkend.

Eelco Koot – Hogeschool Utrecht

De praktijk duurzaam binnen brengen bij de opleiding SJD – Al vanaf het eerste leerjaar van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht krijgen studenten praktijkopdrachten, waardoor ze eerder in aanraking komen met het werkveld. De opleiding streeft daarbij naar een duurzame samenwerking met regionale partners.

Thomas Lans – Wageningen University & Research

Making entrepreneurship education more inclusive for non-western university students – In het masterprogramma Enterpeneurship van de Universiteit Wageningen kunnen studenten van verschillende opleidingen kennis en ervaring opdoen met ondernemen. Maar het programma richt zich vooral op westers georiënteerde culturen en bedrijven. Daarom is er een nieuwe richting aan toegevoegd: Ondernemerschap en innovatie in opkomende economieën. Het is de bedoeling deze richting verder te ontwikkelen en meer inclusief te maken, vooral ook voor studenten die uit verschillende, andere (niet-westerse) landen komen.

Richard Loendersloot – Universiteit Twente

Development of a blended and adaptive e-learning concept for a multidisciplinary learning environment – De faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente ontwikkelt masteropleidingen met een divers aanbod en een multidisciplinaire inhoud. Studenten met uiteenlopende achtergronden kunnen verschillende lessen volgen middels adaptieve e-learningmodules. Een webapplicatie leidt de studenten door de e-learningmodules, volgt hun voortgang en geeft feedback.

Dennis Löwik – Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit zouden zich beter moeten kunnen voorbereiden op practica. Daarvoor gaat de moleculaire opleidingen een online e-learningtool inzetten. Onderzocht wordt hoe het laboratoriumonderwijs door inzet van de e-learningtool kan zorgen voor meer zelfstandigheid, efficientie, kwaliteitsverbetering en een hogere leeropbrengst.

Stephanie Medlock – Universiteit van Amsterdam

An open source electronic health record – Studenten geneeskunde doen tijdens hun studie nauwelijks ervaring op met elektronische patiëntendossiers. Om dat gemis te ondervangen creëert het AMC een ‘virtueel ziekenhuis’ met bestaande open source patiëntendossiers. Zo zouden de studenten patiëntendossiers beter leren begrijpen en de medische data kunnen gebruiken voor onderzoek en klinische besluitvorming.

Joos Meesters – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Pressure cooker – De pressure cooker van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen brengt het hoger onderwijs in contact met de samenleving. Studenten en docenten werken in drie dagen – onder hoge druk dus – samen aan een praktijkvraagstuk. Het idee is dat studenten uit allerlei opleidingen en domeinen (sociaal, techniek, economie, educatie) onderzoek leren doen, met mensen uit de praktijk in gesprek gaan en interdisciplinair leren werken. Bovendien ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en vergroten ze hun netwerk.

Marieke Meeuwisse – Erasmus Universiteit Rotterdam

Reflecteren aan de hand van video-logs – De opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat meer gebruikmaken van de verschillende achtergronden van haar studenten. Met een combinatie van theorie, eigen ervaringen en video-logs zouden studenten inzicht moeten krijgen in interculturele sensitiviteit (culturele verschillen kunnen onderscheiden en ervaren) en interculturele competenties (intercultureel kunnen denken en handelen) moeten ontwikkelen.

Michael Meijers – Avans Hogeschool

Van mechanica voor de klas naar mechanica voor de student – Studenten van de opleiding Mechatronica aan de Avans Hogeschool missen kwalitatieve en tijdige feedback. Daarom wordt voor de module Dynamica 2 een lesprogramma ontwikkeld met een digitale formatieve toetsingsmethode die studenten voorziet van gepersonaliseerde feedback.

Hanna Mulder – Universiteit Utrecht

voorbereid op de beroepspraktijk en missen de link tussen theorie en praktijk. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten pedagogiek van de Universiteit Utrecht een praktijk-opdracht waarin zij aan de slag gaan met vraagstukken uit de praktijk (van bijvoorbeeld gemeentes, jeugdhulpverleningsinstanties, opvoedondersteuners, scholen). Studenten maken deel uit van netwerken met praktijk- en universitaire experts. Ze kijken mee in de praktijk, voeren een wetenschappelijke analyse en analyse van het maatschappelijke debat uit, ontwikkelen een wetenschappelijk onderbouwd advies én koppelen dit terug naar de praktijk.

Martijn Rietbergen – Hogeschool Utrecht

Building a community of practice on smart sustainable cities – Doel van dit project van de Faculteit Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht is de minor Smart Sustainable Cities verder te ontwikkelen als een community of practice. Dat is een groep mensen die, uit belangstelling voor eenzelfde onderwerp, kennis en ervaring daarover deelt. De community of practice moet een rijke leeromgeving bieden door een betere binding met de beroepspraktijk en een betere sociale verbondenheid.

Inge Römgens – Maastricht University

Artistic Research Project – Met een samenwerking tussen studenten en kunstenaars in het Artistic Research Project wordt het idee van ‘Bildung’ in de praktijk gebracht. De studenten van het University College Maastricht werken mee aan een artistiek onderzoek en leren zo hun nieuwsgierigheid, flexibiliteit, creativiteit en analytisch denken verder te ontwikkelen.

Menno Slijboom – NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Studenten adopteren als fresh brains een stad – De opleiding Built Environment van de NHTV Breda is gestart met de ontwikkeling van de leerlijn Duurzaamheid en Leefbaarheid, waarmee studenten een stad of gemeente gedurende meerdere jaren ‘adopteren’. Zo kunnen zij al tijdens de studie hun talenten inzetten voor de gemeenschap. Met deze verticale leerlijn leren ze ruimtelijke ontwikkelingen vanuit meerdere disciplines en een brede context benaderen.

Sanneke Stigter – Universiteit van Amsterdam

Themamodule Media Art Conservation – De opleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage wil met een nieuwe kernmodule een duidelijke leerlijn ontwerpen voor mediakunst binnen het onderwijsprogramma van de specialisatie Contemporary Art. Dit zal vorm krijgen in een rijke leeromgeving waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken aan de hand van de daadwerkelijke behandeling van mediakunstwerken in het museale werkveld.

Ghislaine van Thiel – Universiteit Utrecht

Narrative medicine – Geneeskundestudenten kunnen door het bestuderen van literaire en persoonlijke verhalen beter leren luisteren en observeren, zo is de gedachte. Bovendien bevordert de ‘verhalende geneeskunde’ hun empathische vermogens en bereidt het hen voor op gesprekken met toekomstige patiënten. Dat is de reden dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht verhalende geneeskunde wil opnemen in het curriculum.

Chiel van der Veen – Vrije Universiteit Amsterdam

Geef stem aan iedere student! – De studentenpopulatie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU is zeer divers. De opleiding kent veel kleinschalig onderwijs met mogelijkheden voor groepsinteractie. Om de kwaliteit van de interactie te vergroten, krijgen docenten een training waarmee zij ook de diversiteit van de studentenpopulatie beter leren benutten.

Elly Vermunt – Zuyd Hogeschool

Gebruik van comparative judgement om studentbetrokkenheid bij toetsing te vergroten – In dit project gaan studenten van de Zuyd Hogeschool zelf een rubric (analytische beoordelingsschaal) ontwerpen voor een product met behulp van de methode comparative judgement. Met deze methode worden paarsgewijs producten met elkaar vergeleken en het beste product aangewezen. Omdat de studenten zelf een rubric maken, worden ze meer eigenaar van de beoordelingsciteria en begrijpen ze die beter. Ze hebben deze immers zelf geformuleerd.

Klaasjan Visscher – Universiteit Twente

Bringing technology and society together in class – Toekomstige ingenieurs moeten nieuwe duurzame technologieën kunnen ontwikkelen, rekening houdend met de impact daarvan op de samenleving. Het is lastig om die twee eisen in een les te vatten. Daarom wordt een didactische methode ontwikkeld en getest waarmee studenten een hoger niveau van interdisciplinair leren kunnen bereiken, gericht op zowel technologie als samenleving. De methode is onderdeel van een duurzaamheidsproject van het Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) bachelor programma van het University College Twente.

Jana Vyrastekova – Radboud Universiteit Nijmegen

Integrated methods education using an online backbone course – In dit project wordt een methodevak (in dit geval wiskunde) met een inhoudelijk vak (in dit geval economie) geïntegreerd door een digitaal leerplatform te gebruiken. De vergrote samenhang van de methode met het hoofdvak zou de motivatie van studenten bevorderen, net als de gepersonaliseerde feedbackvormen die worden ingezet. De onderzoekers experimenteren met feedbackvormen om te beoordelen welke het beste werken, afhankelijk van de leerstijlen van de studenten.

Jessica Zweers – Hanzehogeschool Groningen

Werkvloersimulatie medisch diagnostisch laboratorium – De Hanzehogeschool Groningen wil met een werkvloersimulatie een betekenisvolle leeromgeving ontwikkelen voor medisch diagnostisch laboranten in opleiding. Studenten worden uitgedaagd tot experimenteren, kritische analyse, creativiteit en zelfreflectie in een veilige, maar tegelijkertijd uitdagende en competitieve leeromgeving. Er zal intensief worden samengewerkt met regionale werkveldpartners.

Senior fellow

Ilja Boor – Universiteit van Amsterdam

Naar een zelfsturende student – De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt de webapplicatie Zichtbare Leerlijnen Creator (ZLC) waarmee studenten controle krijgen over hun leerproces. De ZLC integreert persoonlijke leerresultaten van studenten met de opbouw en samenhang van leerlijnen. Hiermee ontvangen studenten doorlopend gerichte feedback met de cyclus feed-up (waar ga ik naar toe?), feedback (waar sta ik nu?) en feed-forward (hoe ga ik verder?).

Geert van den Brink – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Welkom bij de PA – Om studenten meer oog te laten hebben voor culturele verschillen wordt diversiteit opgenomen als integraal onderdeel van het onderwijs en de toetsing in de masteropleiding Physician Assistant van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Culturele diversiteit krijgt aandacht in de zelfstudieopdrachten, werkgroepen en – bij vragen van studenten – ook in responsiecolleges. Studenten worden tevens getoetst op hun culturele vaardigheden.

Gaston Franssen – Universiteit van Amsterdam

Letterkunde-onderwijs en 21st century skills – De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een nieuwe leerlijn letterkunde-onderwijs waarin 21st century skills een belangrijke plaats krijgen. Er is meer aandacht voor het combineren van beroepsgerichte competenties en onderzoeksvaardigheden. De opgedane vaardigheden zouden ook in andere disciplines of beroepen kunnen worden gebruikt.

Lisa Gaikhorst – Universiteit van Amsterdam

Academische pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen – De Universitaire Pabo van Amsterdam ontwikkelt een curriculumlijn die toekomstige leerkrachten toerust om les te geven in de diverse grootstedelijke context. Het doel is om hen betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnische, culturele en religieuze gemeenschappen. Hiervoor worden structurele samenwerkingsverbanden met deze groepen opgezet. Studenten zullen aan de hand van ‘community projecten’ een bijdrage leveren aan initiatieven van deze gemeenschappen.

Annemiek Hammer – Hogeschool Utrecht

Een digitale leeromgeving voor onderzoek – De Hogeschool van Utrecht ontwikkelt een digitale leeromgeving om studenten en docenten te leren innoveren en hun onderzoeksvaardigheden te stimuleren.

Marijke Hoogenboom – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Bridging the gap: towards a full cycle of education in the performing arts – De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten beoogt met een schakelprogramma genaamd Third de kloof te verkleinen tussen de master van de Academie Dans en Theater en internationale PhD-trajecten. Doel van Third is om individuele choreografen en theatermakers te ondersteunen bij het opzetten van een onderzoeksproject voor de derde cyclus, waardoor zij worden voorbereid op deelname aan het (inter)nationale onderzoeksterrein.

Caroline Hummels – Technische Universiteit Eindhoven

STIMULEER – De Technische Universiteit Eindhoven vernieuwt het onderwijs van de faculteit Industrieel Design. STIMULEER staat voor Socio-Technical system Innovation enabled through a MUlti-stakeholder LEarning Eco-system. In plaats van met traditioneel onderwijsmateriaal werken studenten in interdisciplinaire teams aan maatschappelijke vraagstukken, in een maatschappelijke context. Ze worden daarbij ondersteund door nieuwe techniek die monitoring en evaluatie mogelijk maakt. Bovendien trainen de studenten zo nieuwe vaardigheden.

Mariska Kleemans – Radboud Universiteit Nijmegen

Adaptief en autonoom – De bacheloropleiding Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit voert een didactische vernieuwing door waarin autonomie-ondersteunend onderwijs wordt gegeven. Het is de bedoeling dat studenten zelf ver-

Chris Kleijn – Technische Universiteit Delft

Design engineering for physicists – a maker education approach – De TU Delft maakt voor natuurkundestudenten ontwerpen (van fysische experimenten en apparaten) expliciet onderdeel van het curriculum, gebaseerd op de Maker Education filosofie. De studenten leren zo gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals 3D-printing, of lasersnijden en krijgen ontwerponderwijs dat aansluit bij de hedendaagse hightech beroepspraktijk.

Tessa Leesen – Tilburg University

The resilience project: fail, fail again, fail better – Om studie-uitval en vertraging te voorkomen wil University College Tilburg in de opleiding de weerbaarheid en veerkracht van studenten vergroten. Doel is studenten inzicht te geven in zichzelf en hun handvatten te geven om adequaat om te gaan met falen.

Nancy van Maanen – Iselinge Hogeschool

Studenten aan het roer – Derde- en vierdejaars pabo-studenten van de Iselinge Hogeschool krijgen met gepersonaliseerde portfolio’s de regie over hun eigen leerproces. De studenten leren op basis van principes van personaliseren en zelfgestuurd leren hun eigen leerproces te plannen, vorm te geven, te monitoren en te evalueren.

Abiola Makinwa – De Haagse Hogeschool (HHS)

Integrity education – De faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool wil haar studenten opleiden tot integere compliance professionals (mensen die wet- en regelgeving naleven). Een digitale leermodule combineert de compliance training met een training gedragsethiek en integriteit. Studenten krijgen de bevoegdheid om te handelen met integriteit door het beoefenen van “how to do the right thing”.

Edwin van Meerkerk – Radboud Universiteit Nijmegen

Making undergraduate humanities research relevant for societal partners – De Radboud Universiteit ontwikkelt binnen de Geesteswetenschappen een nieuw onderwijsconcept voor bachelorstudenten, genaamd think tanks. In deze Think tanks doen groepen studenten van verschillende disciplines onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, aangedragen door maatschappelijke partners zoals overheidsinstanties, culturele instellingen en bedrijven.

Jacqueline van Muijlwijk-Koezen – Vrije Universiteit Amsterdam

Een didactiek voor 3D-redeneren met een virtual reality tool – Binnen de opleiding Drug Discovery & Safety van de Vrije Universiteit is een prototype van een virtual reality instrument ontwikkeld waarmee studenten de 3D-structuur van moleculen kunnen verkennen en manipuleren. Studenten kunnen als het ware om structuren heen lopen, maar ook in een structuur afdalen om details te onderzoeken. Dit project voor het bèta- en life science onderwijs koppelt de ontwikkeling van een didactiek voor onderzoekend leren met de verdere ontwikkeling van deze virtual reality tool.

Nanda Piersma – Hogeschool van Amsterdam

Big data station (for technology students) – De Hogeschool van Amsterdam beoogt een permanente omgeving (station) voor big data te creëren in de faculteit Technologie in samenwerking met de bacheloropleidingen Aviation and Engineering. Studenten, onderzoekers en de industrie werken er samen aan realistische big data problemen, met echte data uit de praktijk.

Marie Postma-Nilsenová – Tilburg University

Personalized science learning framework with virtual and augmented reality – De Universiteit van Tilburg ontwikkelt voor het onderwijsprogramma Cognitieve wetenschap & kunstmatige intelligentie instrumenten om met virtual en augmented reality te leren. Doel is om de leerresultaten van studenten te verbeteren.

Alex Riemersma – NHL Stenden Hogeschool

Gelijke kansen door meertalige pabo’s – Hogeschool NHL Stenden versterkt de aandacht voor meertaligheid en intercultureel onderwijs in het curriculum van zijn pabo’s op vijf locaties. In de didactiek en het opleidingsonderwijs krijgen thuistalen een rol bij het leren. Daarnaast bevordert de hogeschool de toegankelijkheid van de pabo voor nieuwkomers met een schakelklas van mbo naar hbo.

Ivar Timmer – Hogeschool van Amsterdam

Ict en legal tech bij Hbo-rechten – Hbo-rechten van de Hogeschool van Amsterdam intensiveert het onderwijs in ict en legal tech. Het beoogde onderwijs besteedt aandacht aan zowel technische en juridisch-inhoudelijke als organisatorische aspecten. De opleiding werkt intensief samen met andere opleidingen Hbo-rechten en lectoraten in een zogenoemde legal tech alliantie. De alliantie moet de uitwisseling van onderwijsmateriaal vereenvoudigen.

Dinette van Timmeren – Hanzehogeschool Groningen

Healthy ageing van mensen met een verstandelijke beperking – De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt een interdisciplinaire module Gezond ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking voor zorgprofessionals op mbo-, hbo- en wo-niveau. Mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag worden steeds ouder. Dat vraagt om andere zorgkennis van professionals op medisch, somatisch, psychologisch, gedragsmatig en sociaal gebied.

Sabine Uijl – Universiteit Utrecht

Student ownership at UCU; redesign of a personalized curriculum – University College Utrecht wil met een verbeterd en gepersonaliseerd digitaal onderwijssysteem en een vernieuwd tutorsysteem studenten zelf keuzes laten maken in het curriculum. Zo wordt de student bewuster van de manier waarop ze leert en kan ze haar persoonlijke doelen koppelen aan de leerdoelen.

Janneke Waelen – Hogeschool Marnix Academie

LEV-project: regie over eigen LEren via Videobeelden – De Marnix Academie ontwikkelt een leerlijn waar pabo-studenten gedurende de hele opleiding met videomateriaal leren van hun praktijkervaringen. De studenten leren om zelf beeldmateriaal te analyseren en feedback te geven op beeldmateriaal van medestudenten.

Leadership Fellow

Arnold Bregt – Wageningen University & Research

Boundary crossing as modus operandi at Wageningen University – Van academici wordt in toenemende mate verwacht dat ze ook over de grenzen van hun academische discipline, culturele achtergrond en wetenschappelijke context heen kunnen kijken en werken. Wageningen University gaat in haar eigen onderwijs onderzoeken hoe, en experimenteren met, studenten en docenten de daarvoor benodigde boundary-crossing-vaardigheden te laten ontwikkelen; op vakniveau, curriculumniveau en in het universiteitsbrede onderwijsbeleid.

Lies Korevaar – Hanzehogeschool Groningen

Move ahead! – De Hanzehogeschool ontwikkelt een specifieke gedragsgerichte interventie, gebaseerd op de principes van cognitive remediation. Het is de bedoeling dat docenten – en niet de ‘traditionele’ begeleiders als studieadviseurs en studentpsychologen – studenten met cognitieve problemen, vaak samenhangend met psychische problemen, ondersteunen door middel van een op maat gemaakte, individuele cognitieve training die gericht is op het verminderen van problemen met bijvoorbeeld plannen, organiseren en concentreren. Het uiteindelijke doel is het studiesucces van deze studenten te vergroten en uitval tegen te gaan.

Marike Lammers – Saxion Hogeschool

Students at risk deserve an honours approach – Honours onderwijs is een verzwaard programma naast de reguliere opleiding voor talentvolle en gemotiveerde studenten. Saxion wil de inzichten uit het honoursonderwijs nu ook gebruiken voor risicostudenten. Doel is hun motivatie en self-efficay (vertrouwen in eigen kunnen) te vergroten en zo de uitval te verminderen. Studenten werken in een kleine en diverse groep aan hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van een ervaringsgerichte manier van werken en leren. Er is geen vast programma, maar studenten bepalen samen met docenten welke onderwerpen zij interessant vinden en welke activiteiten zij willen organiseren.

Liesbeth Noordegraaf-Eelens – Erasmus Universiteit Rotterdam

RASL compositions: collaboration, commitment and creativity – In het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) komen beeldende en podiumkunsten samen met de wetenschap. Het RASL is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Willem de Koning Academie en Codarts Rotterdam. In het dit project wordt die samenwerking uitgebreid met als doel het ontwikkelen en uitvoeren van transdisciplinair (dat wil zeggen op het snijvlak van wetenschap en kunst) onderwijs en onderzoek door studenten en docenten.

Jeroen Oskam – Hotelschool Den Haag

A design oriented and research informed curriculum in hospitality management – De Hotelschool Den Haag komt met een nieuw curriculum waarin studenten strategische en analytische vaardigheden ontwikkelen. Met een op onderzoek en ontwerp gerichte werkwijze stimuleert het nieuwe curriculum kritisch denken en een nieuwsgierige houding bij studenten. Bovendien worden studenten en docenten in leergemeenschapen betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoekslijnen.

Marjolein Zweekhorst – Vrije Universiteit Amsterdam

Community service interactive and interdisciplinary (CSI2) – De Vrije Universiteit initieert een cursus en een afstudeerproject voor masterstudenten om interdisciplinair onderzoek uit te voeren in samenwerking met de samenleving. Masterstudenten identificeren en analyseren problemen met verschillende betrokkenen uit de samenleving. In interdisciplinaire teams voeren studenten onderzoek uit naar de geïdentificeerde problemen met maatschappelijke actoren. De resultaten worden gepresenteerd en besproken in een bredere context. De intentie is om dit project ook beschikbaar te maken voor andere (internationale) universiteiten.

Mieke Bernink – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

versterken tussen filmstudenten onderling en met professionals uit de film- en kunstwereld. Daarnaast probeert de Filmacademie het gebruik van artistiek onderzoek in en met film aan te moedigen ook bij niet-artistieke wetenschappen.

Docent van het jaar 2015

Alexandru Iosup – Technische Universiteit Delft

Alexandru Iosup, docent bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft, gebruikt in zijn onderwijs gamification om studenten te laten leren op een manier die past bij hun persoonlijkheid. Studenten kunnen hun eigen route volgen om te leren, en op die manier punten te halen. Door het creëren van uitdaging en spanning houdt Alexandru Iosup zijn studenten buitengewoon betrokken.Veel studenten zijn zo gemotiveerd dat ze extra werk willen doen zonder dat daar een belonging tegenover staat. Voor hem organiseert hij extra colleges en workshops.

Docent van het jaar 2016

Loes Damhof – Hanzehogeschool Groningen

Loes Damhof is Hogeschooldocent 21st century skills bij de opleiding Communication & Multimedia Design en verantwoordelijk voor de leerlijn: de vaardigheden, kennis en houding die je als student nodig hebt om je staande te houden in een onzekere toekomst. Na jarenlang in China, Rusland en de Verenigde Staten lesgegeven te hebben, deelt zij haar ervaringen met studenten in de lessen Interculturele Communicatie. Wereldburgerschap en empathie zijn daarbinnen focuspunten.

Docent van het jaar 2017

Marc van Mil – Universitair Medisch Centrum Utrecht

Marc van Mil is docent, onderwijsinnovator en onderzoeker aan de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij bedacht een mobiel DNA-lab waarmee studenten lesgeven aan scholieren. Hierdoor leert hij studenten vaardigheden als presenteren en discussiëren en bereikt hij met zijn visie meer dan alleen zijn eigen groep studenten. Daarnaast ontwikkelt hij zelf digitale hulpmiddelen, waardoor studenten verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces.

Docent van het jaar 2018

Youssef el Bouhassani – Hogeschool van Amsterdam

Youssef el Bouhassani, die afgelopen jaar al werd verkozen tot HvA Docent van het Jaar, inspireert zijn studenten met innovatieve en creatieve werkvormen. Dat combineert hij met een groot enthousiasme en een open en betrokken houding. Hij is zowel voor studenten als mededocenten, met wie hij zijn kennis en ideeën over onderwijs deelt, zeer benaderbaar. Ook maakt hij zich sterk voor banden tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Giulia Calabretta – Technische Universiteit Delft

Giulia Calabretta is recent gekozen als Docent van het Jaar van de TU Delft. Haar doel is om echt contact te hebben met haar studenten. Zij ziet onderwijs geven dan ook niet als het zenden van informatie, maar als een vorm van coaching. Ze gaat veel in dialoog met haar studenten en laat studenten ook met elkaar in discussie gaan. Ze vindt het belangrijk om benaderbaar en tegelijkertijd gezaghebbend te zijn en studenten en professionals uit het werkveld met elkaar in contact te brengen.

Monique Hamers – Fontys Hogescholen

Monique Hamers zet de ontwikkeling van studenten centraal in haar onderwijs. Het is dan ook niet gek dat zij ontzettend geliefd is bij haar studenten. Zij vindt het belangrijk om samen op te trekken met studenten. Zo is zij een project begonnen waarin haar studenten nieuws factchecken. Het lukt haar een ontspannen sfeer te realiseren in college en de intrinsieke motivatie van studenten op te wekken. Bovendien houdt Monique, als docent journalistiek, consequent in het oog wat journalisten van de toekomst nodig hebben en daarop richt zij haar onderwijs in.

Loes Keijsers – Tilburg University

In 2017 won Loes Keijsers de Beste Docent-verkiezing van haar universiteit. Ze vindt het belangrijk om studenten al in de bachelorfase deel uit te laten maken van de onderzoeksgemeenschap. Opmerkelijk is hoe zij er in slaagt om bij een grootschalige opleiding als Psychologie het persoonlijke niet uit het oog te verliezen. Ze redeneert daarbij vanuit het principe dat elke student een individu en dus uniek is. Ze vindt het daarnaast belangrijk om studenten aan te spreken op hun intrinsieke motivatie en houdt ervan om studenten te inspireren en verwondering op te roepen door middel van, wat zij noemt, wetenschapstheater.

Haza Rahim – Universiteit Utrecht

In 2016 won Haza Rahim de Docenttalentprijs 2015-2016 van de Universiteit Utrecht. Ze zet in haar onderwijs de persoonlijke ontwikkeling van studenten centraal en probeert altijd een verband te leggen met hun drijfveren en belevingswereld. Op deze manier probeert ze ook taaie onderwerpen, zoals statistiek, interessant te maken. Ze vindt het daarnaast belangrijk om aandacht te besteden aan de culturele sensitiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van haar studenten.