Regie op inzetbaarheid voor leidinggevenden

Bij verzuim en inzetbaarheid is het belangrijk om te kijken vanuit het perspectief van het functioneren als mens in bredere zin, en niet alleen als medewerker in het werk. De medewerker wordt beïnvloed door zaken die spelen op het werk, door zijn privésituatie en door zijn persoonlijke eigenschappen, kennis en ervaring. Dit zijn ook de aspecten die kunnen meespelen bij het ontstaan van verzuim en bij een stagnatie van de re-integratie.

Het is dus belangrijk te kijken naar alle factoren die het functioneren en welzijn beïnvloeden. Dit geeft een bredere kijk op de situatie en ook op de meest adequate acties. Bovendien  schept het duidelijkheid in wat beïnvloedbaar is en wat niet. Ook maakt het inzichtelijk wie waar een rol speelt en actie heeft te ondernemen. Zo wordt het werken aan inzetbaarheid en verzuimreductie op een natuurlijke wijze iets van leidinggevende en medewerker. Want ook voor medewerkers wordt de vraag ‘ hoe blijf ik als medewerker duurzaam inzetbaar, vitaal en (mentaal) veerkrachtig’, steeds belangrijker. Een brede blik is effectief hanteerbaar door gebruik te maken van het ICF-Model (Interntional Classification of Functioning, Disability and Health; WHO 2002).

Rol van leidinggevende bij verzuim

De leidinggevende kent de medewerker en de situatie waarin hij werkt. Het domein waarbinnen de leidinggevende en de werknemer oplossingen kunnen vinden voor verzuim en weer inzetbaar zijn, ligt niet in een dialoog over klachten, behandelingen en ‘hoe erg het is’. De invloed die beiden wel kunnen hebben, is samen het gesprek kunnen en durven aangaan over de niet medische aspecten van inzetbaarheid waarbij onder meer aan bod komt:

 • wat is nog wel mogelijk aan inzet in werk?
 • wat is nodig om eventuele belemmeringen weg te nemen om de gewenste situatie (normaal inzetbaar zijn en functioneren) wel te bereiken los van medische aspecten?
 • welke ondersteuning of advies hebben we nodig om eventuele vragen beantwoord te krijgen die een bijdrage leveren aan de oplossing en belemmeringen kunnen wegnemen?

Doelstellingen

 • Deelnemers beschikken over een gedeelde visie op verzuim en inzetbaarheid en hanteren een gezamenlijke werkwijze (bij voorkeur preventief, altijd oplossingsgericht). Van ‘verzuim is een medisch probleem’ naar ‘verzuim is een inzetbaarheidprobleem’.
 • Deelnemers weten welke beïnvloedingsmogelijkheden zij hebben om de inzetbaarheid te vergroten. Zij kunnen met behulp van het ICF model snel niet-medische problemen herkennen en daarmee erkennen.
 • Deelnemers hebben de kennis om verschillende signalen van dreigend verzuim te herkennen en met medewerkers die een verhoogde kans hebben te gaan verzuimen, te bespreken hoe dit te voorkomen;
 • Deelnemers zijn in staat effectieve gesprekken te voeren over inzetbaarheid.

Inhoud van de training: kennis en vaardigheden

In de theoriegedeelte ligt de nadruk op het vergroten van kennis.

 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Rechten en plichten bij verzuim van diverse spelers (medewerker, HR, leidinggevenden, hoger management)
 • Hoe om te gaan met de AVG (privacy)
 • Werken met het ICF model
 • Herkennen van stress signalen (ook in relatie tot thuiswerken)

Het programma is interactief van opzet zodat we ook met elkaar in gesprek zijn over inzetbaarheid en zodat ervoldoende ruimte is voor deelnemers om vragen te stellen en situaties te bespreken.

In het tweede deel ligt de nadruk op het vergroten van vaardigheden.

We maken hierbij gebruik van een trainingsacteur. Aan bod komen de telefonische ziekmelding en een frequent verzuimgesprek. We werken bij voorkeur met eigen casuïstiek. Leidinggevenden worden uitgenodigd een gesprek te oefenen. Daarbij werken we vanuit een oplossingsgericht coachend gesprek of een oplossingsgericht confronterend gesprek. Niet iedere deelnemer komt hierbij aan bod, echter leren van- en met elkaar staat centraal.

Vertrouwelijkheid op deze dag zal nadrukkelijk benoemd worden.

Praktische informatie

 • Duur: 2 dagdelen
 • Tijdstip: 09.00-12.30 uur
 • Data: 09 en 16 maart 2021
 • Locatie: Online (indien mogelijk fysiek in Trippenhuis)
 • Taal: Nederlands
 • Groepsgrootte: maximaal 8 personen