Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW

De KNAW heeft een regeling voor het melden van (de verdenking van) schending van wetenschappelijke integriteit  binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling geldt voor KNAW-medewerkers, maar ook voor anderen met een klacht over schendingen van wetenschappelijke integriteit door (ex-)werknemers van de KNAW. De klachtenregeling is gebaseerd op het Landelijk Model Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit van de Vereniging van Universiteiten.

Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. Hij/zij probeert te bemiddelen in de klacht of wijst de klager de weg naar het indienen van een klacht. Uiteraard is de vertrouwenspersoon geheimhouding verschuldigd.

Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten

De Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt schriftelijke klachten en brengt daarover advies uit aan het bestuur van de KNAW. De criteria voor ontvankelijkheid van een klacht en de procedure over de afhandeling daarvan staan in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW. De commissie kan besluiten om klachten over kwesties die meer dan tien jaar oud zijn, of die al eerder door haar zijn onderzocht, niet in behandeling te nemen. De commissie bestaat uit:

U kunt uw klacht richten aan de ambtelijk secretaris van de Commissie, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam. Of per e-mail naar .

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

Zodra de directie van de KNAW haar voorlopige oordeel heeft vastgesteld, kunnen klager en beklaagde dat oordeel binnen zes weken na ontvangst aan het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) voorleggen voor advies.