Richtlijnen KNAW Early Career Partnerships

Artikel 1 Algemeen

1 De KNAW Early Career Partnerships zijn in 2019 door de KNAW ingesteld met als doel onderzoekers aan het begin van hun carrière te stimuleren interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan of uit te bouwen om tot nieuwe inzichten te komen in fundamenteel onderzoek. Alle wetenschapsdomeinen komen in aanmerking.

2 Een KNAW Early Career Partnership stelt early career onderzoekers in staat een bijeenkomst te organiseren met deelnemers uit verschillende wetenschappelijke disciplines om gezamenlijk onconventionele, innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te verkennen.

3 Jaarlijks worden er maximaal tien KNAW Early Career Partnerships toegekend.

4 Een KNAW Early Career Partnership omvat maximaal € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor de organisatie van een bijeenkomst in het KNAW Trippenhuis, of op een andere locatie naar keuze.

5 De KNAW Early Career Partnerships worden gefinancierd uit het KNAW Akademiefonds.

Artikel 2 Aanvragers

Als aanvragers voor de KNAW Early Career Partnerships komen in aanmerking onderzoekers die:

 • werkzaam zijn bij een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland;
 • niet langer dan 7 jaar geleden zijn gepromoveerd. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing.

Artikel 3 Voorstellen

De bijeenkomst waarvoor een KNAW Early Career Partnership kan worden aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

1 het betreft een bijeenkomst met deelnemers uit verschillende wetenschappelijke disciplines om gezamenlijk onconventionele, innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te verkennen.

2 de wetenschappelijke organisatiecommissie bestaat uit ten minste één lid van de KNAW, welk lid een actieve rol heeft tijdens de bijeenkomst.

3 de bijeenkomst heeft een open karakter: minimaal 10% van de deelnemers moet zich zonder persoonlijke uitnodiging kunnen aanmelden.

4 naast early career onderzoekers worden ook senior onderzoekers voor de bijeenkomst uitgenodigd.

Artikel 4 Indiening

1 Aanvragen moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde formulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een aanvraag is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.

2 Het formulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan . Indien de aanvraag niet vóór deze datum is ingediend, wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

3 Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de beoordelingscommissie van de KNAW Early Career Partnerships mogen geen voorstellen (mede-) indienen.

Artikel 5 Taak, samenstelling en werkwijze beoordelingscommissie

1 Het bestuur van de KNAW stelt een beoordelingscommissie in die tot taak heeft de aanvragen voor de KNAW Early Career Partnerships te beoordelen en een voordracht voor toekenning van de KNAW Early Career Partnerships te doen aan het bestuur van de KNAW.

2 De beoordelingscommissie bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het bestuur van de KNAW benoemd voor twee beoordelingsrondes. De voorzitter van de beoordelingscommissie wordt in functie benoemd en is KNAW-lid.

3 De beoordelingscommissie bestaat uit leden uit elk van de vier KNAW-domeinen en een lid of alumnus van De Jonge Akademie.

4 In alle gevallen van besluitvorming door de beoordelingscommissie geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.

5 De leden van de beoordelingscommissie zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.

6 De KNAW stelt voor de beoordelingscommissie een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 6 Beoordelingscriteria

1 De beoordeling van aanvragen voor een KNAW Early Career Partnership door de beoordelingscommissie vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • wetenschappelijke verdiensten van de aanvrager, blijkend uit het CV;
 • actuele relevantie van het onderwerp van de bijeenkomst;
 • (meerwaarde van) de interdisciplinaire insteek en beoogd resultaat van de bijeenkomst;
 • beoogd programma van de bijeenkomst;

2 De beoordelingscommissie maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze van de toekenningen. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van de beoordelingscommissie.

Artikel 7 Toekenning

1 Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie over de toekenning van maximaal tien KNAW Early Career Partnerships.

2 Na het besluit van het bestuur van de KNAW worden de aanvragers geïnformeerd en worden de toekenningen openbaar gemaakt.

3 Voor de toekenningsvoorwaarden wordt verwezen naar Bijlage 1 van deze richtlijnen.

Artikel 8 Slotbepalingen

1 Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 15 oktober 2019 en treden in werking op 15 oktober 2019.

2 In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het bestuur van de KNAW.

 

Bijlage 1 Toekenningsvoorwaarden behorend bij Richtlijnen KNAW Early Career Partnerships

1. Voor een KNAW Early Career Partnership kan een bedrag van maximaal € 10.000 worden aangevraagd, hetzij voor een bijeenkomst in het KNAW Trippenhuis, hetzij voor een bijeenkomst op een andere locatie naar keuze. Dit bedrag is inclusief eventuele van toepassing zijnde BTW.

2. De bijeenkomst dient plaats te vinden binnen een jaar na het toekenningsbesluit.

3. Procedure en voorwaarden voor bijeenkomsten KNAW Early Career Partnerships in het Trippenhuis of op een andere locatie:

a. Het maximaal toegekende bedrag van € 10.000 kan worden besteed aan:

 • Zaalhuur, techniek, floormanager;
 • Catering (koffie/thee/lunch/borrel);
 • Honorarium gastspreker, dagvoorzitter, facilitator e.d.;
 • Reis- en verblijfskosten van sprekers en deelnemers, indien noodzakelijk voor het bijwonen van de bijeenkomst;
 • Communicatiekosten (digitale uitnodiging, registratie deelnemers, programmaboek e.d.)

b. De aanvrager ontvangt € 10.000. Dit bedrag wordt geoormerkt overgemaakt naar een door de aanvrager aan te geven rekeningnummer van haar/zijn instelling.

c. Binnen drie maanden na afloop van de bijeenkomst dient de aanvrager een verantwoording per e-mail in via . De verantwoording bestaat uit een beknopt inhoudelijk verslag en een financiële eindverantwoording. De organisator ontvangt hiervoor een door de KNAW vastgesteld format.

d. Indien de kosten van de bijeenkomst lager zijn uitgevallen dan het door de KNAW toegekende bedrag, dient het niet bestede bedrag (het bedrag dat uit toekenning overblijft na aftrek van alle uitgaven voor de bijeenkomst) teruggestort te worden naar de KNAW.

e. Blijft de aanvrager in gebreke bij het aanleveren van de gevraagde verantwoording (zie c) en/of het aan de KNAW voldoen van het niet bestede bedrag dat uit toekenning overblijft na aftrek van alle uitgaven voor de bijeenkomst (zie d), dan heeft de KNAW het recht het volledige bedrag van de toekenning terug te vorderen bij de aanvrager.