Reglement KNAW Fonds Ecologie

Artikel 1 Algemeen

1. Het KNAW Fonds Ecologie is in 2013 door de KNAW ingesteld ter ondersteuning van ecologisch veldwerk in binnen- en buitenland en ecologisch onderzoek aan een buitenlandse universiteit/instituut verricht door jonge onderzoekers werkzaam in Nederland.

2. De nalatenschappen van mevrouw G. Beijerinck-Popping en mevrouw dr. P.S.J. Schure vormen het vermogen van het KNAW Fonds Ecologie.

3. De KNAW Fonds Ecologie Beurzen worden jaarlijks toegekend.

4. Voor de KNAW Fonds Ecologie Beurzen is op jaarbasis maximaal € 80.000 beschikbaar.

5. Een KNAW Fonds Ecologie Beurs bedraagt tussen de € 3.000 en € 7.000.

Artikel 2 Voorwaarden voor aanvragen

Voor aanvragen van KNAW Fonds Ecologie Beurzen komen in aanmerking onderzoekers die:

a. promovendus zijn bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland, of:
b. niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing;
c. een aanstelling hebben bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland.

Artikel 3 Voorwaarden voor financiering

1. Een KNAW Fonds Ecologie Beurs kan worden aangevraagd voor een fundamenteel wetenschappelijke vraagstelling. Daarnaast komt onderzoek dat een fundamentele oplossing voor praktijkproblemen probeert te vinden in aanmerking.

2. De KNAW Fonds Ecologie Beurs kan worden besteed aan:

  • het verzamelen van ecologische gegevens in het veld in binnen- en buitenland.
  • het verrichten van ecologisch onderzoek aan een buitenlandse universiteit/instituut.

3. Een KNAW Fonds Ecologie Beurs kan niet worden besteed aan:

  • salaris;
  • congresbezoek;
  • reguliere uitrusting of werkprogramma van de beoogde uitvoerder of het betreffende instituut.

Artikel 4 Voorwaarden voor indiening

1. Aanvragen moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde aanvraagformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een aanvraag is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.

2. Het aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de aanvraag niet vóór deze datum is ingediend, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

3. Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de beoordelingscommissie van de KNAW Fonds Ecologie Beurs mogen geen aanvragen (mede-) indienen.

Artikel 5 Taak, samenstelling en werkwijze beoordelingscommissie

1. Het bestuur van de KNAW stelt een beoordelingscommissie in die tot taak heeft de aanvragen voor de KNAW Fonds Ecologie Beurs te beoordelen en namens het bestuur van de KNAW te besluiten tot toekenning. De beoordelingscommissie kan besluiten tot gedeeltelijke toekenning van het aangevraagde bedrag.

2. De beoordelingscommissie bestaat uit maximaal vier leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het bestuur van de KNAW benoemd voor vier jaar. De voorzitter van de jury wordt in functie benoemd en is KNAW-lid.

3. De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal één lid van de KNAW en drie hoogleraren op het terrein van de ecologie.

4. In alle gevallen van besluitvorming door de beoordelingscommissie geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.

5. De leden van de beoordelingscommissie zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.

6. De KNAW stelt voor de beoordelingscommissie een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 6 Beoordelingscriteria

De beoordeling van aanvragen voor de KNAW Fonds Ecologie Beurs door de beoordelingscommissie vindt
plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

a. de wetenschappelijke verdiensten van de aanvrager;
b. de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
c. een duidelijke vraagstelling en plan van aanpak;
d. de meerwaarde van het onderzoeksvoorstel ten opzichte van bestaand onderzoek;
e. de meerwaarde van het onderzoeksvoorstel voor de wetenschappelijke ontwikkeling van de aanvrager;
f. de uitvoerbaarheid van het onderzoeksvoorstel in de gestelde tijd met de beschikbare middelen.

Artikel 7 Toekenning

De aanvrager ontvangt binnen drie maanden na de deadline van het indienen van aanvragen bericht over de uitslag van de beoordeling.

Artikel 8 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het bestuur van de KNAW.