Reglement Bob Pinedo Cancer Care Award

Artikel 1 Algemeen

1. De Bob Pinedo Cancer Care Award (hierna: de Award) is in 2016 door de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award ingesteld als erkenning voor een onderzoeker (of team van onderzoekers) die (dat) zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt op het gebied van (translationeel) wetenschappelijk onderzoek naar kanker alsmede de zorg voor kankerpatiënten.
2. De Award wordt tweejaarlijks uitgereikt.
3. De Award bestaat uit een geldbedrag van € 100.000 (zegge: honderdduizend euro) en een bronzen sculptuur in de vorm van de hand van Bob Pinedo, die zowel kracht als hoop op herstel symboliseert.
4. De Award zal door de laureaat gebruikt worden om een onderzoeksprojectnaar keuze te (mede-)financieren, op voorwaarde dat dit onderzoek behoort tot het domein waarin de laureaat is gespecialiseerd.

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie

Voor nominatie voor de Award komen in aanmerking kandidaten die:

  • een baanbrekende bijdrage hebben geleverd op het gebied van (translationeel) wetenschappelijk onderzoek naar kanker alsmede de zorg voor kankerpatiënten;
  • een aanstelling hebben bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland of daarbuiten;
  • naar verwachting de komende jaren op het genoemde gebied als onderzoeker (of als team van onderzoekers) zalexcelleren.

Artikel 3 Nominatie

1. Als nominatoren voor de Award komen in aanmerking:

  • Onderzoeksinstituten en onderzoekers in Nederland endaarbuiten.

2. Nominaties moeten in de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
3. Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
4. Leden van het bestuur van de KNAW, leden van het bestuur van de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award en leden van de jury van de Award mogen geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 4 Taak, samenstelling en werkwijze jury

1. Het bestuur van de KNAW stelt een jury in die tot taak heeft de nominaties voor de Award te beoordelen en een voordracht voor toekenning van de Award te doen aan het bestuur van de KNAW en het bestuur van de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award.
2. De jury bestaat uit minimaal drie leden, deskundig in de vakgebieden waarin de Award wordt toegekend, onder wie de voorzitter. De leden worden door het bestuur van de KNAW benoemd voor drie beoordelingsrondes. De voorzitter van de jury wordt in functie benoemd en is KNAW-lid.
3. In alle gevallen van besluitvorming door de jury geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
4. De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
5. De KNAW stelt voor de jury een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

1. De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Award door de jury vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  • Wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waarbij de kwaliteit zal worden bepaald aan de hand van de volgende criteria;

- De bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van het onderzoeksdomein van de kandidaat, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties op het gebied van ‘Cancer Care’;
- (Belang van) optredens van de kandidaat als centrale gastspreker op internationale wetenschappelijk congressen;
- (Belang van) lidmaatschappen van jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere organisaties;
- Wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies.

  • De mate waarin het wetenschappelijke werk van de kandidaat een aanzienlijke belofte voor de komende periode inhoudt.

2. De jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze van de kandidaat. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW en de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award voorgelegd als zijnde de voordracht van de jury.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking

1. Het bestuur van de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award kent de Award toe op voordracht van toekenning door het bestuur van de KNAW.
2. De Award wordt door de voorzitter van Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award uitgereikt of door een door de Stichting aangewezen vervanger.
3. De uitreiking van de Award vindt plaats tijdens een daartoe door de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award te beleggen bijeenkomst. Tijdens het aansluitende symposium zal de laureaat een presentatie geven van het onderzoek waarop de Award betrekking heeft en van het onderzoeksproject waaraan de laureaat voornemens is het bedrag van de Award te besteden.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW en door de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award op 25 januari 2016, treedt in werking op 1 maart 2016 en is herzien op 1 januari 2022.
2. Dit reglement kan bij gezamenlijk besluit van het bestuur van de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award en het bestuur van de KNAW worden gewijzigd.
3. Het bestuur van de Stichting Bob Pinedo Cancer Care Award en het bestuur van de KNAW zullen gezamenlijk besluiten ten aanzien van alle zaken die zich voordoen en waarin dit reglement niet voorziet.