Reglement De la Courtprijs

Artikel 1 Algemeen

1. De De la Courtprijs (hierna: de Prijs) is in 1998, als samenvoeging van de Johan de la Courtprijs en de Pieter de la Courtprijs, door de KNAW ingesteld als erkenning voor onbezoldigd onderzoek op het gebied van de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen.
2. De Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt.
3. De Prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500 (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) en een zilveren medaille.

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie

Voor nominatie voor de Prijs komen in aanmerking kandidaten die:

 • onbezoldigd en onafhankelijk, buiten de geëigende academische gremia, individueel en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de sociale wetenschappen of de geesteswetenschappen.
 • in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking van de Prijs aantoonbaar (een) uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie(s) hebben geleverd, hetzij gedurende langere tijd een wetenschappelijk levenswerk/oeuvre hebben opgebouwd.
 • woonachtig zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 3 Nominatie

1. Als nominatoren voor de Prijs komen in aanmerking:

 • hoogleraren en individuele onderzoekers verbonden aan een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland
 • directies van instellingen op het gebied van gedrags- en maatschappijwetenschappen, rechtswetenschappen, taal- en literatuurwetenschappen, historische wetenschappen, filosofie en theologie
 • directies van wetenschappelijke uitgeverijen, musea en instellingen voor cultureel erfgoed
 • leden van de KNAW en De Jonge Akademie

2. Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
3. Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
4. Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de jury van de Prijs mogen geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 4 Taak, samenstelling en werkwijze jury

1. Het bestuur van de KNAW stelt een jury in die tot taak heeft de nominaties voor de Prijs te beoordelen en een voordracht voor toekenning van de Prijs te doen aan het bestuur van de KNAW.
2. De jury bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het bestuur van de KNAW benoemd voor twee beoordelingsrondes. De voorzitter van de jury wordt in functie benoemd en is KNAW-lid.
3. De jury bestaat uit leden van de KNAW en leden/alumni van De Jonge Akademie.
4. In alle gevallen van besluitvorming door de jury geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
5. De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
6. De KNAW stelt voor de jury een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

1. De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Prijs door de jury vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • de kandidaat heeft onbezoldigd en onafhankelijk, buiten de geëigende academische gremia, individueel en zelfstandig aantoonbaar goed wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van de sociale wetenschappen of de geesteswetenschappen.
 • de kandidaat heeft in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking van de Prijs aantoonbaar (een) uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie(s) geleverd, hetzij gedurende langere tijd een wetenschappelijk levenswerk/oeuvre opgebouwd.
 • de kwaliteit van de wetenschappelijke prestatie(s) dan wel wetenschappelijk levenswerk/oeuvre, onder meer te beoordelen aan de hand van de criteria ‘origineel, vernieuwend, substantiële bijdrage aan een vakgebied’.
 • de impact van de wetenschappelijke prestatie(s), onder meer te beoordelen aan de hand van de criteria ‘waarde voor de wetenschap, (wetenschappelijke) publiciteit en maatschappelijke toepassing’.

2. De jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze van de kandidaat. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van de jury.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking

1. Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de jury over de toekenning van de Prijs.
2. De Prijs wordt uitgereikt door de president van de KNAW of een door de president aangewezen vervanger.
3. De uitreiking van de Prijs vindt plaats tijdens een door de KNAW te beleggen bijeenkomst.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 10 maart 2020 en treedt in werking op 10 maart 2020.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW.