Reglement Heineken Young Scientists Awards

Artikel 1 Algemeen

1 De Heineken Young Scientists Awards (hierna: de Awards) zijn in 2012 door de Heineken Stichtingen en de KNAW ingesteld als erkenning voor jonge onderzoekers die excellente wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers.

2 Er worden tweejaarlijks vier Awards uitgereikt, één per hierna genoemde domeinen:

 • Humanities
 • Social Sciences
 • Medical/Biomedical Sciences
 • Natural Sciences

3 De Awards bestaan elk uit een geldbedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend euro).

4 De Awards worden beschikbaar gesteld door de Stichting Alfred Heineken Fondsen.

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie

Voor nominatie voor de Awards komen in aanmerking kandidaten die:

 • Na promoveren uitstekende wetenschappelijke prestaties hebben verricht binnen een van bovengenoemde wetenschapsdomeinen.
 • Tussen de drie en acht jaar geleden zijn gepromoveerd, gerekend vanaf de datum van uitreiking. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing;
 • Een aanstelling hebben aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland.

Artikel 3 Nominatie

1 Als nominatoren voor de Awards komen in aanmerking:

 • Leden van de KNAW en De Jonge Akademie;
 • Colleges van bestuur en decanen van Nederlandse universiteiten;
 • Directeuren van onderzoeksinstituten van de KNAW en NWO.

2 Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.

3 Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan . Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.

4 Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de jury van de Awards mogen geen nominaties (mede-)indienen en kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 4 Taak, samenstelling en werkwijze jury

1 Het bestuur van de KNAW stelt een jury in die tot taak heeft de nominaties voor de Awards te beoordelen en een voordracht voor toekenning van de Awards te doen aan het bestuur van de KNAW.

2 De jury bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het bestuur van de KNAW benoemd. Minimaal twee van de vijf leden worden voor twee achtereenvolgende beoordelingsrondes benoemd. De voorzitter van de jury wordt in functie benoemd, heeft een brede, domeinoverstijgende blik en is KNAW-lid.

3 Naast de voorzitter bestaat de jury uit twee leden van de KNAW en twee leden en/of alumni van De Jonge Akademie. Ieder van hen vertegenwoordigt één van bovengenoemde domeinen.

4 In alle gevallen van besluitvorming door de jury geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.

5 De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.

6 De KNAW stelt voor de jury een ambtelijk secretaris beschikbaar.

7 De voorzitter van het bestuur van de Stichting Alfred Heineken Fondsen kan de juryvergadering als toehoorder bijwonen.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Awards door de jury vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • De kandidaat heeft na promoveren uitstekende wetenschappelijke prestaties verricht binnen een van de wetenschapsdomeinen genoemd in artikel 1.2.
 • Overige kwaliteiten en erkenningen voor zover relevant voor wetenschappelijk werk.

De jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze van de kandidaten. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van de jury.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking

1 Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de jury over de toekenning van de Awards.

2 De Awards worden uitgereikt door de voorzitter van het bestuur van de Stichting Alfred Heineken Fondsen of een door de voorzitter aangewezen vervanger.

3 De uitreiking van de Awards vindt plaats tijdens een daartoe door de Stichting Alfred Heineken Fondsen en de KNAW te beleggen bijeenkomst.

Artikel 7 Slotbepalingen

1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 19 juni 2017 en is gewijzigd op 15 oktober 2019.

2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW