Reglement Lorentz-medaille

Artikel 1 Algemeen

 1. De Lorentz-medaille van de KNAW (hierna: de Prijs) is in 1925 als eerbetoon aan natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz, KNAW-lid, door de KNAW ingesteld.
 2. De Prijs dient ter erkenning van een onderzoeker in Nederland of daarbuiten die een baanbrekende bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de theoretische natuurkunde.
 3. De Prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt.
 4. De Prijs bestaat uit een zilveren vergulde medaille.

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie

Voor nominatie voor de Prijs komen in aanmerking internationaal erkende wetenschappers die:
 • een baanbrekende bijdrage hebben geleverd op het gebied van de theoretische natuurkunde;
 • een aanstelling hebben of hebben gehad bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland of daarbuiten.

Artikel 3 Nominatie

1. Als nominatoren voor de Prijs komen in aanmerking:
 • colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland of daarbuiten;
 • directeuren van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland of daarbuiten;
 • individuele onderzoekers aan universiteiten of instellingen voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland of daarbuiten;
 • academies en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland of daarbuiten
2. Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.

3. Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
4. Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de jury van de Prijs mogen geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 4 Taak, samenstelling en werkwijze jury

 1. Het bestuur van de KNAW stelt een jury in die tot taak heeft de nominaties voor de Prijs te beoordelen en een voordracht voor toekenning van de Prijs te doen aan het bestuur van de KNAW.
 2. De jury bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het bestuur van de KNAW benoemd voor één beoordelingsronde, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één beoordelingsronde. De voorzitter van de jury wordt in functie benoemd en is KNAW-lid.
 3. De jury bestaat uit leden van de KNAW en minimaal één lid/alumnus van De Jonge Akademie.
 4. In alle gevallen van besluitvorming door de jury geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
 5. De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
 6. De KNAW stelt voor de jury een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

1. De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Prijs door de jury vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
 • de bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van het vakgebied
 • de impact van het werk van de kandidaat op het vakgebied in brede zin
 • (internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies
 • lidmaatschappen van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties
 • de inzet voor jonge onderzoekers en de bevordering van inclusie en samenwerking
 • valorisatie door de kandidaat in brede zin

2. De jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze van de kandidaat. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van de jury.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking

 1. Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de jury over de toekenning van de Prijs.
 2. De Prijs wordt uitgereikt door de president van de KNAW of een door de president aangewezen vervanger.
 3. De uitreiking van de Prijs vindt plaats tijdens een symposium over een onderwerp gerelateerd aan het onderzoek van de laureaat.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 18 oktober 2021 en treedt in werking op 1 november 2021.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW.