Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

integriteit.jpg

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU. Het LOWI adviseert de besturen van de bij het LOWI aangesloten instellingen over mogelijke schendingen van wetenschappelijke integriteit.

Het LOWI neemt uitsluitend een verzoek in behandeling nadat de instelling waar de schending zou hebben plaatsgevonden, een (voorlopig) besluit heeft genomen.

Samenstelling LOWI

De leden van het LOWI worden op voordracht van het LOWI na overleg hierover met de besturen van de KNAW, VSNU en NWO benoemd door besluiten van deze besturen. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn daarna tweemaal herkiesbaar.

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon 020 551 0719