Quality and Relevance in the Humanities (QRiH)

Op 21 september 2017 is de website Quality and Relevance in the Humanities (QRiH) (www.qrih.nl) gelanceerd door een samenwerkingsverband van de decanen Geesteswetenschappen, de onderzoekscholen in de geesteswetenschappen en de KNAW. De QRiH-website is primair bedoeld voor de ondersteuning van SEP-evaluaties in de geesteswetenschappen.

Omdat in de SEP-evaluaties internationale commissies het onderzoek beoordelen is de website zowel in het Nederlands als in het Engels. Het instrument is niet bedoeld voor beoordeling van individuele wetenschappers, maar ook bruikbaar in andere situaties van beoordeling op een zeker aggregatieniveau, bijvoorbeeld van onderzoeksprogramma’s.

De QRiH-website bevat informatie die behulpzaam is bij het systematisch beschrijven van kwaliteit en relevantie van geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Belangrijk daarbij is het narratief waarin in het kader van de zelfevaluatie inspanningen en resultaten van onderzoekers in samenhang worden beschreven.

Op de website is de handleiding te vinden voor evaluatie van geesteswetenschappelijk onderzoek. Centraal in de website staan de indicatoren die gebruikt worden in de SEP-tabel voor productie, gebruik en erkenning. Deze indicatoren kunnen kwantitatief of kwalitatief zijn.

Verder geeft de website informatie voor de onderbouwing van deze indicatoren, bijvoorbeeld via lijsten van belangrijke tijdschriften en uitgeverijen, profielen van onderscheiden publicatieculturen, voorbeelden van narratieven en casestudies. De bedoeling is een zo systematisch mogelijk evaluatie-instrumentarium te presenteren dat recht te doen aan de eigenheid van geesteswetenschappelijk onderzoek.

Nog niet alle indicatoren zijn voldoende ontwikkeld. Daarom is er een landelijk autorisatiepanel (LAP) samengesteld dat in de komende twee jaar het instrument verder zal ontwikkelen in  samenwerking met het decanenoverleg en de onderzoekscholen die disciplinaire Domeinpanels hebben ingesteld om de indicatoren verder te operationaliseren.